Hållbarhetrapporten omfattar Erikshjälpen Second Hands verksamhet under 2023. Den berättar om de långsiktiga målen och vad som uppnåtts hittills inom hållbarhetens tre perspektiv; miljömässig, social och ekonomisk.

Hållbarhetsrapport 2023

I årsberättelsen för 2023 kan du bland annat läsa mer om våra insatser för barns rätt till utbildning och fritid, hälsa, trygghet och skydd.

Under 2023 har Erikshjälpen arbetat med långsiktiga
insatser för barn och familjer i 16 länder.

Erikshjälpen Årsberättelse 2023

I denna policy beskrivs hur synpunkter, klagomål och visselblåsarlarm kan rapporteras inom Erikshjälpen samt hur inrapporterade ärenden hanteras.

Policyn gäller för hela Erikshjälpen, det vill säga Second Hand-verksamheten och barnrättsorganisationen i såväl Sverige som internationellt.

Policy för synpunkter, klagomål och visselblåsning

Effektrapporten beskriver för givare, allmänhet och andra intressenter vilken nytta (effekt) Erikshjälpen gjort under 2023.

Effektrapport Giva Sverige 2023

Hållbarhetsrapporten omfattar Erikshjälpen Second Hands verksamhet under 2022. Den berättar om de långsiktiga målen och vad som uppnåtts hittills inom hållbarhetens tre perspektiv; miljömässig, social och ekonomisk.

Hållbarhetsrapport 2022

Arbetsordningen för tillsättning av styrelseledamöter beskrivs i instruktioner för Erikshjälpens valberedningar. Den beslutas av styrelsen och revideras vid behov.

Instruktioner För Erikshjälpens Valberedningar

Arbets- och beslutsordning för Erikshjälpen Insamlings-stiftelsen Farbror Eriks barn- och hjälpverksamhet.

Denna arbets- och beslutsordning beslutas av styrelsen och utvärderas årligen.

Styrelsens Arbets Och Beslutsordning

Erikshjälpens upphandlingspolicy med inköps- och upphandlingsregler ska ligga till grund för att organisationens inköp och upphandlingar aktivt medverkar till att en hög kvalité i verksamheten uppnås.

Upphandlingspolicy 2022

Erikshjälpens uppförandekodspolicy styr att Erikshjälpens vision och värderingar ska återspeglas i allt arbete och uppförande, både i och utanför organisationen.

Policyn ska följas av alla som företräder Erikshjälpen i egenskap av personal, styrelseledamöter och den som anlitas som expert eller konsult.

Uppförandekodspolicy

Syftet med denna policy är att lägga grunden för en ansvarsfull och effektiv finansiell förvaltning som ger stiftelsen långsiktigt hållbara förutsättningar att utföra sitt uppdrag för barn i världen.

”Att verka i Eriks anda innebär för oss att vara inkännande, möjlighetsfokuserad, kreativ och djupt medveten om vilket ansvar det innebär att förvalta givarnas gåvor och förtroende.” Ovanstående citat ur Erikshjälpens värdegrund beskriver väl den hållning som ska gälla hela den ekonomiska förvaltningen inom stiftelsen och inte minst den kapitalförvaltning som sker genom olika former av placeringar.

Placeringspolicy

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.