Rättighetsbaserat arbete

Vi arbetar rättighetsbaserat. Det innebär att vi arbetar systematiskt utifrån mänskliga rättigheter med rättighetsbärare och skyldighetsbärare i fokus. Vårt mål är att stärka människor i våra insatser och ge dem möjlighet att själva påverka sin situation.

Vårt mål är att inte finnas kvar

Vi arbetar långsiktigt genom att involvera människor i våra insatser, så att de som påverkas blir en del av lösningen. Vi gör det för att skapa förändring som består, även efter att vi avslutat en insats. För att göra det behöver vi komma åt grundorsaken till ett problem, för att inte bara lösa symptomen. Därför arbetar vi rättighetsbaserat.

Arbetet bygger på fyra grundläggande principer

Oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, livsåskådning eller religion; mänskliga rättigheter gäller alla och alla människor i våra insatser är sina egna rättighetsbärare. Vi arbetar för att stärka rättighetsbärare så att de ska kunna förverkliga och hävda sina rättigheter, både som individer och i grupp.

Kräv att makten tar sitt ansvar. Vi arbetar för att tydliggöra vem som är skyldighetsbärare, som står till svars inför rättighetsbärarna – och ser till att det finns strukturer och processer för att kunna ge klagomål och kräva ansvar.

De som berörs ska vara med och forma lösningen. Vi ser till att rättighetsbärarna får den kunskap och det stöd de behöver för att själva kunna förbättra och påverka sin situation.

Vi är öppna med hur vi arbetar med Uppföljning och kontroll och vi tål granskning.

Så arbetar vi rättighetsbaserat

Vi arbetar med barns delaktighet

När vi i dag arbetar för barns rättigheter genomsyrar barns delaktighet hela vårt arbete. Vi tror på barns inneboende kraft att själva vara med och förändra sin situation. Vi ser gång på gång att barns växtkraft är enorm när de får rätt förutsättningar. Vi ser barn som fattar modiga beslut, som enskilt och tillsammans är med och påverkar sin omgivning.

Barns rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad är en av de grundläggande principerna i barnkonventionen. Ett barn som känner till sina rättigheter blir en starkare rättighetsbärare.

Vi arbetar genom lokala partnerorganisationer

Erikshjälpen driver inga internationella insatser på egen hand. Vi samarbetar alltid med våra lokala partnerorganisationer. Organisationer som arbetar nära den lokala kulturen, förstår sammanhanget och har ett redan uppbyggt förtroende och en relation till människorna i de områden eller insatser de arbetar i. De finns kvar på lång sikt vilket ökar den långsiktiga hållbarheten för de insatser som utförs. Vi arbetar med ett 70-tal lokala partnerorganisationer som vi driver ett 100-tal insatser med.

Vi driver påverkansarbete för barns rättigheter

För oss som barnrättsorganisation med ett rättighetsbaserat arbetssätt är det en självklarhet att konkreta insatser alltid knyter an till beslutsfattare, myndigheter och andra skyldighetsbärare. Erikshjälpen vill vara en tydlig röst för barn i utsatta livssituationer och bidra till ökad kunskap om barns levnadsvillkor och rättigheter.

Vi arbetar mot de globala målen

2015 antog FN de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030). Dessa mål beskriver en önskad hållbar utveckling i alla länder. Målen är formulerade efter temaområden. Det finns inget specifikt mål som behandlar barns rättigheter men barnperspektivet finns med under alla områden. Några mål som Erikshjälpen definierat som extra viktiga i förhållande till vårt fokus är:

 • Mål 2 Ingen hunger
 • Mål 3 God hälsa och välbefinnande
 • Mål 4 God utbildning för alla
 • Mål 5 Jämställdhet
 • Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Stärker kvalitet och trovärdighet

När vi tillämpar ett rättighetsbaserat arbetssätt kan vi uppnå ökad effekt och trovärdighet genom att de människor vi finns till för – barnen och världen de drömmer om – inkluderas i beslutsprocesser så att vi kan prioritera rätt insatser från början.

Erikshjälpens förändringsteori

Vårt arbete börjar alltid i att ett barns rättigheter kränks och med målet om att uppnå en förändrad värld där barns drömmar får liv. Däremellan behöver förändring ske. I kombination med vårt rättighetsbaserade arbetssätt har Erikshjälpen etablerat en förändringsteori som vi arbetar med i alla våra insatser.

Vår förändringsteori i korthet

 1. Ett barns rättigheter kränks. Här börjar alla våra insatser.
 2. I nästa steg utgår vi från Våra temaområden – för att se vilka rättigheter det är som kränks, eller om det är flera. Med utgångspunkt i dessa teman arbetar arbetar vi rättighetsbaserat för att öka barns delaktighet och resiliens.
 3. Vi inleder samarbeten med lokala partnerorganisationer och civilsamhället.
 4. Vi påverkar och arbetar tillsammans med legala skyldighetsbärare, barnet och moraliska skyldighetsbärare – kontaktpersoner, religiösa ledare och föräldrar. Här är de vi vill få med oss.
 5. Målet – En förändrad värld där barns drömmar får liv. Det är hit vi vill nå.

Publicerad: 30 augusti 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
 1. Öppna Swish-appen.
 2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
 3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.