Ordlista A-Ö

A

B

C

D

E

F

Funktionsnedsättning

Alla människor har en funktionsförmåga, och den skiljer sig från person till person. När ens funktion skiljer sig från vad andra förväntar sig kan det kallas olika saker, som funktionsnedsättning eller funktionsvariation.

Med funktionsnedsättning menar vi människor som har en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Sjukdomar, tillstånd eller skador som man kan ha fötts med eller som förvärvats över tid och kan vara bestående eller tillfälliga.

Funktionsvariation

Funktionsvariation är ett bredare begrepp än funktionsnedsättning och begreppet syftar till att belysa att alla funkar olika.

G

H

I

J

K

Katastrofriskreducering

Katastrofriskreducering handlar om att kunna se vilka processer i samhället som kan leda till katastrofer – hur de kan uppstå, hur man kan hantera dem och hur människor påverkas. Om vi lär oss det kan vi minska risken för att människor skadas, samtidigt som vi kan vara förberedda och hantera problemen om de ändå inträffar.

L

Lokala partnerorganisationer

Erikshjälpen driver inga internationella projekt på egen hand. Vi samarbetar alltid med lokala partnerorganisationer i de länder vi verkar. Med lokala partnerganisationer som arbetar nära den lokala kulturen, förstår sammanhanget och har ett redan uppbyggt förtroende och en relation till människorna i de områden eller projekt de arbetar i. De finns kvar på lång sikt och bygger lokal kompetens, vilket ökar den långsiktiga hållbarheten för de insatser som utförs. Vi arbetar med ett 70-tal lokala partnerorganisationer som vi driver ett 100-tal projekt med.

M

N

O

P

Q

R

Resiliens

I alla Erikshjälpens insatser strävar vi efter resiliens. Med resiliens menar vi långsiktighet och lösningssystem som fortsätter att utvecklas med tiden.

Rättighetsbaserat arbete

Rättighetsbaserat arbete är ett förhållningssätt som handlar om att arbeta systematiskt med mänskliga rättigheter och med rättighetsbäraren i fokus. Förhållningssättet bygger på fyra principer: icke-diskriminering, ansvarstagande/ansvarsutkrävande, delaktighet och transparens.

Rättighetsbärare

Rättighetsbärare är främst barnen i våra insatser – de som bär sina egna rättigheter; att få bli sedda, komma till tals och bli lyssnade på. Det gör makthavare, vårdnadshavare och andra instanser i våra projekt till skyldighetsbärare – de har ansvar över att barnens rättigheter blir tillgodosedda.

Skattereduktion

Erikshjälpen är godkänd gåvomottagare för skattereduktion. Skattereduktion innebär att du som givare kan få avdrag på skatten för de gåvor du ger till oss. För att du ska kunna få skattereduktion behöver vissa förutsättningar vara uppfyllda.

S

Skyldighetsbärare

Skyldighetsbärare bär ansvar över att tillgodose barns rättigheter, och kan, beroende på vilket av våra projekt det gäller, syfta på makthavare, vårdnadshavare och andra instanser. Det är från skyldighetsbäraren, rättighetsbäraren kan utkräva ansvar för att förändring ska ske.

T

U

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

Publicerad: 14 september 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.