Asien

Erikshjälpen arbetar i Bangladesh, Indien, Kambodja, Laos och Myanmar.

I Asien arbetar vi tillsammans med lokala partnerorganisationer som använder ett integrerat tillvägagångssätt som stärker barns rätt till utbildning och fritid, hälsa samt trygghet och skydd. Människorna som berörs av våra insatser i regionen får lära sig om sina rättigheter samtidigt som de också lär sig att hålla myndigheter och andra makthavare ansvariga.

Katastrofriskreducering och humanitärt stöd

På grund av att klimatförändringar och katastrofer drabbar regionen med återkommande översvämningar och cykloner arbetar vi med att bygga motståndskraft i de lokala samhällena och riskreducering.

Erikshjälpen agerar också på humanitära kriser som uppstår i berörda länder i regionen.

Här finns vi i Asien

Erikshjälpen utgår från regionkontoret i Kambodjas huvudstad Phnom Penh med personal också i Bangladesh.

Arbetsfokus i länder

Bangladesh är ett av världens mest folktäta länder och upplever svårigheter med bland annat barnäktenskap och barnarbete samt att barns tillgång till sjukvård och utbildning är bristande.

I Bangladesh arbetar Erikshjälpen för att barn ska ha tillgång till hälsa, utbildning samt trygghet och skydd. I samhällen som ständigt hotas av översvämningar blir invånarna utrustade med katastrofberedskap och förbättrar sina levnadsvillkor för bättre motståndskraft när det gäller exempelvis återkommande översvämningar.

Erikshjälpen bidrar bland annat till:

 • Att öka möjligheten för barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd.
 • Att myndigheter och föräldrar tar större ansvar för att säkra barns rättigheter.
 • Att barn lär sig mer om och vågar stå upp för sina rättigheter.
 • Utveckling av system för distansundervisning för barn som bor på avlägsna ö-formationer i ett stort flodområde.

Även fast Indiens ekonomi har förbättrats på senare tid där de flesta barn är inskrivna i skolan har mängden barn som hoppar av skolan fortsatt hög i flera områden. Anledningen till det är bland annat tidiga graviditeter, barnäktenskap och barnarbete.

I Indien arbetar därför Erikshjälpen för att utsatta grupper ska bli medvetna om sina rättigheter och hur de kan förändra sin situation.

Erikshjälpen bidrar bland annat till:

 • Fler barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd.
 • Att barn samlas i barnparlament där de lär sig om sina rättigheter och får möjlighet att yttra sina rättigheter i aktiviteter för samhällsengagemang.
 • Förebyggande åtgärder mot naturkatastrofer genom matförsörjning och riskreducering.
 • Att barn som blivit utsatta för övergrepp får stöd och ökad trygghet.

I Kambodja har myndigheterna tagit fram ramverk och riktlinjer när det gäller barns rättigheter men införandet av dessa har brustit.

Vårt arbete i Kambodja fokuserar bland annat på frågor som utbildning och rehabilitering för barn som utsatts för människohandel eller övergrepp.

Erikshjälpen bidrar bland annat till:

 • Att genom hela landet stärka ansvariga aktörer till att införa ramverk och riktlinjer.
 • Att förse myndigheter och föräldrar med verktyg för att stärka och skydda barn.
 • Att öka barns kunskap om sina rättigheter och förmågan att lyfta problem till de som är ansvariga när rättigheterna kränks.

Laos är ett land med många utmaningar. Efter bristande åtaganden från myndigheterna som ledde till hög grad av drogberoenden i landet har kvinnor men framför allt barn påverkats allvarligt. När barnen tvingas arbeta, både i hushållet och genom att bidra till familjens försörjning, ökar mängden barn som hoppar av skolan och blir bortgifta.

Erikshjälpens arbete i Laos fokuserar på de norra delarna av landet. Fokus ligger på barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd.

Erikshjälpen bidrar bland annat till:

 • Att barn kan utbilda sig längre.
 • Hållbar försörjning som bidragit till bättre hälsa och bättre hantering av naturen.
 • Implementering av det lokala språket i förskolor.

Myanmar påverkas i hög grad av den inhemska väpnade konflikten och står inför många utmaningar för att kunna säkerställa en trygg miljö för sina invånare.

Erikshjälpens arbete i Myanmar fokuserar på att främja barns rätt till trygghet och skydd, samt utbildning och hälsa. Eftersom väpnade konflikter pågår genomförs också humanitära insatser med fokus på barns rättigheter.

Erikshjälpen bidrar bland annat till:

 • Att barn kan växa upp utan fysiska och verbala bestraffningar från exempelvis föräldrar eller skolpersonal.
 • Att barn kan känna sig trygga när de går till skolan.
 • Att barn är delaktiga i frågor som rör deras trygghet och skydd.

Publicerad: 04 maj 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
 1. Öppna Swish-appen.
 2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
 3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.