Integritetspolicy

Integritetspolicy Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i hela EU och ersätter personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas.

Med GDPR förstärks dina rättigheter ytterligare genom strängare krav på hur företag och organisationer behandlar personuppgifter. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Erikshjälpen. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Erikshjälpen, Insamlingsstiftelsen Farbror Eriks barn- och hjälpverksamhet, organisationsnummer 827500-4789, 561 33 Huskvarna, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

1. Behandling av personuppgifter

1.1 När samlar Erikshjälpen in dina personuppgifter?

  • När du ger en gåva till Erikshjälpen i våra olika kanaler eller startar en insamling till förmån för Erikshjälpen.
  • När du vill prenumerera på nyhetsbrev, använda våra anmälnings- och nomineringsformulär eller beställa varor i våra olika kanaler
  • När du ansöker om en ledig tjänst eller anmäler dig som volontär på Erikshjälpen.

1.2 Vad använder vi uppgifterna till?

De personuppgifter som du lämnar använder vi i huvudsak för att administrera gåvor. Uppgifterna kan också komma att användas för informations- och marknadsföringsändamål, uppföljning och utveckling av Erikshjälpens verksamhet. När du söker lediga tjänster använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

1.3 Vilka uppgifter behandlar vi om dig och varför?

Genom att du kommer i kontakt med oss på Erikshjälpen lämnar du viss information till oss. Här kan du läsa om vilka uppgifter vi behandlar om dig, för vilket ändamål vi behandlar dina uppgifter och vilket lagligt stöd vi har för att behandla dem.

1.3.1 Du som är befintlig gåvogivare

Vi behandlar om dig: Namn, personnummer, givarid-nr, adressuppgifter, e-post, telefonnummer, kön, familjekopplingar, betalningshistorik, anteckningar givarkontakt samt för avtalsgivare (Månadsgivare, Ung Fadder, Fadder) även bankkontonummer. I vissa fall behandlas uppgifter i fritext för att kunna ge en god givarservice. För att ha aktuella adressuppgifter uppdateras de regelbundet från SPAR, som är ett offentligt personregister, under den tidsperiod som vi bevarar dina uppgifter.

Våra berättigade intressen av behandlingarna baserar sig på utförda intresseavvägningar. Vårt syfte är att förbättra vår administration och därmed minska våra kostnader. Då kan vi hjälpa fler barn och familjer som lever i utsatthet. Uppgifterna behandlas så länge du är givare och en period på 36 månader efter att du upphört med dina gåvor. Uppgifter kan komma att sparas längre i enlighet med lagkrav, såsom kraven i bokföringslagen.

Tabell 1.3.1 ändamål och laglig grund
Ändamål för behandling Laglig grund
Administration av betalning av gåva Behandling nödvändig för att kunna hantera betalning av gåva enligt avtal mellan givare och Erikshjälpen.
God givarservice Intresseavvägning
Återkoppling kring ditt givande Intresseavvägning
Effektiv administration och kostnadseffektiv insamling Intresseavvägning
Fortsatt bearbetning i insamlingssyfte Intresseavvägning
Uppföljning och analys Intresseavvägning
Följa krav i bokföringslagen 1999:1078 Rättslig förpliktelse

1.3.2 Du som är presumtiv givare

Vi behandlar om dig: Namn, postadress, e-postadress, personnummer och telefonnummer. I vissa fall behandlas uppgifter i fritext efter kontakt med våra avdelningar för telemarketing. Dina uppgifter köps i vissa fall från andra företag, med SPAR som källa. Uppgifter kan i vissa andra fall inhämtas från bland annat nyhetskällor, i situationer då du har någon form av koppling till Erikshjälpen och skulle kunna vara intresserad av att bidra till vårt arbete.

Vårt berättigade intresse av behandlingarna är att få kontakt med personer som är intresserade av att ge gåvor och stödja vårt arbete. Dina personuppgifter sparas i normalfallet två månader i de fall uppgifter köpts in för en specifik aktivitet. I andra fall kan uppgifter bevaras i upp till tolv månader sedan den senaste kontakten med dig så länge som du inte invänder mot att vi behandlar dina uppgifter.

Tabell 1.3.2 ändamål och laglig grund
Ändamål för behandling Laglig grund
Kontakt för förfrågningar om att ge enstaka eller regelbundna gåvor. Intresseavvägning

1.3.3 Du som har skrivit in eller visat intresse för att skriva in Erikshjälpen i ditt testamente

Vi behandlar om dig: Namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Dina adressuppgifter uppdateras regelbundet från SPAR, som är ett allmänt tillgängligt register, under den tidsperiod som vi bevarar dina uppgifter. I vissa fall behandlar vi uppgifter om ekonomiska förhållanden och familjesituation.

Vårt berättigade intresse av behandlingarna är att få kontakt med personer som är intresserade av att ge gåvor och stödja vårt arbete. Om du meddelat oss att du skrivit in Erikshjälpen i ditt testamente och samtyckt till att vi behandlar dina uppgifter bevaras dessa tills vidare så länge som du har samtyckt till detta. Om du inte samtyckt men visat intresse och eller/efterfrågat information så bevarar vi dina uppgifter i upp till 12 månader sedan den senaste kontakten med dig så länge som du inte invänder mot att vi behandlar dina uppgifter.

Tabell 1.3.3 ändamål och laglig grund
Ändamål för behandling Laglig grund
Bevaka Erikshjälpens rätt enligt testamenten. Samtycke
Hålla kontakten vid uttryckt intresse av att testamentera en gåva till Erikshjälpen. Intresseavvägning
Analys av givargrupper för förbättrad givarkännedom. Intresseavvägning
Hålla ett dubblettfritt och väladministrerat givarregister. Intresseavvägning. Personnummer behandlas med stöd av vikten av en säker identifiering.

1.3.4 Du som är kontaktperson vid ett företag, församling eller förening som ger en gåva, eller beställer Systers hemliga låda

Vi behandlar om dig: Namn, telefonnummer och e-postadress.

Vårt berättigade intresse av behandlingen är kunna administrera kontakten med företaget/organisationen som du företräder. Uppgifterna sparas så länge ingen ny kontaktperson meddelas eller i 36 månader efter den senaste gåvan ditt företag skänkt till Erikshjälpen.

Tabell 1.3.4 ändamål och laglig grund
Ändamål för behandling Laglig grund
För att administrera förhållandet mellan ditt företag och Erikshjälpen. Intresseavvägning

1.3.5 Du som är mottagare av ett gåvobevis

Vi behandlar om dig: Namn och postadress. Dina adressuppgifter inhämtas från gåvogivaren.

Vårt och gåvogivarens berättigade intresse av behandling är att kunna administrera gåvan och se till att du får ta del av gåvobeviset. Uppgifterna sparas i 36 månader. Därefter raderar vi dina uppgifter.

Tabell 1.3.5 ändamål och laglig grund
Ändamål för behandling Laglig grund
För att upprätta ett gåvobevis. Intresseavvägning

1.3.6 Du som använder ett anmälnings- eller nomineringsformulär på erikshjalpen.se

Vi behandlar om dig: Namn, telefonnummer och e-postadress.

Vårt berättigade intresse av behandling är att kunna administrera anmälningar till event eller nomineringar till utmärkelser och se till att du får ta del av information kopplad till eventet eller resultat av utmärkelsen. Uppgifterna sparas endast till dess att eventet är över eller utmärkelsen är offentliggjord Därefter raderar vi dina uppgifter.

Tabell 1.3.6 ändamål och laglig grund
Ändamål för behandling Laglig grund
För att administrera anmälningar och nomineringar. Intresseavvägning

1.3.7 Du som får vår tidning och vårt digitala nyhetsbrev

Vi behandlar om dig: Namn och postadress för tidning och för digitalt nyhetsbrev e-postadress.

Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att du anmält att du önskar få vår tidning och/eller vårt nyhetsbrev. Dina uppgifter tas bort när du anger att du inte längre önskar få tidningen/nyhetsbrevet.

Tabell 1.3.7 ändamål och laglig grund
Ändamål för behandling Laglig grund
Utskick av nyhetsbrev/tidning Intresseavvägning

1.3.8 Du som ansöker om en ledig tjänst eller praktik

Vi behandlar om dig: Namn, personnummer, postadress, telefonnummer, personnummer, uppgifter om utbildning och arbetslivserfarenhet, uppgifter i personligt brev/mejl, uppgifter i CV och referenser.

Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är för att kunna hantera din ansökan i vår rekryteringsprocess på ett effektivt och korrekt sätt. Personuppgifter som vi behandlar om dig bevaras i normalfallet så länge som det är nödvändigt för den aktuella rekryteringsprocessen. Om processen avslutas och du inte blir erbjuden tjänsten, tar vi bort dina uppgifter.

Tabell 1.3.8 ändamål och laglig grund
Ändamål för behandling Laglig grund
Möjliggöra en säker identifiering av den arbetssökande. Intresseavvägning. Personnummer behandlas med stöd av vikten av en säker identifiering.
Möjliggöra en effektiv rekryteringsprocess. Intresseavvägning.

2. Delning av personuppgifter

2.1 Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Erikshjälpen. Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi ser till att det alltid finns personuppgiftsbiträdesavtal i situationer då en tredje part behandlar personuppgifter på uppdrag av oss. Vi lämnar ut eller låter IT- och systemleverantörer, banker, betaltjänster, webbyråer, tryckerier och telemarketingbolag få åtkomst till dina personuppgifter som är nödvändiga för att utföra beställda uppdrag. Vi säkerställer att uppgifterna inte lämnas vidare för bearbetning av oberoende part.

2.2 Lagras uppgifterna till länder utanför EU eller EES (tredje land)?

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES (i ”tredje land”) föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter eller andra lämpliga skyddsåtgärder enligt GDPR, exempelvis i form av standardavtalsklausuler som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

2.3 Vilka är dina rättigheter?

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen som utövar tillsyn över hanteringen av personuppgifter.

3. Säkerhet

3.1 Hur arbetar vi med säkerheten?

Vi och våra samarbetspartners jobbar ständigt för att hålla brandväggar och antivirusprogram uppdaterade för att skydda och förhindra obehörig tillgång till dina uppgifter. Endast personal med behöriga konton och lösenord har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras. Våra anställda har också strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler.

3.2 Vad är en cookie?

Erikshjälpen använder cookies för att skapa en så bra upplevelse som möjligt på vår webbplats erikshjalpen.se. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som innehåller data från webbplatser som du besökt. Syftet är att ge besökare tillgång till olika funktioner och underlätta surfandet. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar.

Du hittar mer information i vår cookiepolicy

3.3 Ansvarar vi för externa länkar?

Erikshjälpens informationsmaterial kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

4. Kontakt

Har du frågor om Erikshjälpens behandling av personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter enligt ovan, kan du mejla personuppgifter@erikshjalpen.se eller skicka brev till:

Erikshjälpen

Personuppgifter

561 33 Huskvarna

 

Denna integritetspolicy har beslutats av Erikshjälpen och gäller från 2018-05-25

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.