Europa

I östra Europa arbetar Erikshjälpen i Moldavien, Rumänien och Ukraina.

I regionen arbetar vi med lokala partnerorganisationer med ett integrerat tillvägagångsätt utifrån våra temaområden utbildning och fritid, hälsa samt trygghet och skydd för att stärka barns rättigheter.

I och med kriget i Ukraina har säkerhetsläget i regionen förändrats, därför bistår vi också med humanitärt stöd för de krigsdrabbade både i Ukraina och även de angränsande länderna Moldavien samt Rumänien.

Här finns vi i östra Europa

Vårt arbete i östra Europa utgår från vårt regionkontor i Cluj-Napoca i Rumänien.

Arbetsfokus i länderna

Moldavien är ett av de fattigaste länderna i Europa och kännedomen kring barns rättigheter är låg bland både vuxna och barn. Efter att kriget i Ukraina bröt ut har läget förvärrats med ökade politiska spänningar, högre energi- och matpriser samt en ökad ström av flyktingar från Ukraina. Faktorer som dessa ökar risken för att de mest utsatta barnen inte får sina rättigheter tillgodosedda.

I Moldavien fokuserar vi på utbildning, trygghet och skydd samt mental hälsa för de mest utsatta grupperna av barn och ungdomar. Att säkerställa sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är också ett specifikt fokus för arbetet i landet.

Erikshjälpen bidrar bland annat till:

 • Att ansvariga aktörer får tillräckligt med verktyg för att uppfylla barns rättigheter.
 • Stärkta insatser som finns till för att hjälpa barn som utsatts för övergrepp.
 • Ungdomars ökade tillgång till hälsoinformation och hälsovård.

Rumänien har den högsta nivån av barnfattigdom i hela EU och inkluderingen av romer är en av landets största utmaningar. Andelen romska familjer som lever i osäkra och segregerade bostadsområden är betydande. Med tanke på att vuxna romer har begränsade möjligheter att komma in på arbetsmarknaden påverkas barnens tillgång till utbildning samt hälsa- och sjukvård. I Rumänien är det färre romska barn som börjar och klarar av skolan än icke-romska barn.

I Rumänien arbetar Erikshjälpen med fokus på romska barns rättigheter och inkludering i samhället, där kombinationen av utbildning, hälsa samt trygghet och skydd ger större möjligheter till ett givande liv.

Erikshjälpen bidrar bland annat till:

 • Att säkerställa romska barns möjlighet att börja och fullfölja sin utbildning.
 • Att mammor och spädbarn får sjukvård för att minska spädbarnsdödlighet.
 • Att barn känner sig trygga i kontakt med lokala myndigheter.
 • Att anpassningar görs i skolan för att möjliggöra en inkluderande skolmiljö för alla barns rätt till utbildning.

Erikshjälpens insatser i Ukraina fokuserar till stor del på utbildning, hälsa samt trygghet och skydd för barn och deras familjer i och med det krig som startade i samband med Rysslands invasion den 24 februari 2022.

Erikshjälpen bidrar bland annat till:

 • Att barn och kvinnor i hårt drabbade områden återhämtar sig för att delta i återuppbyggnaden av sina samhällen.
 • Humanitärt stöd för internflyktingar.
 • Psykosocialt stöd i syfte att bearbeta trauman orsakade av kriget.
 • Stöttning för de som är kvar i Ukraina och för personer som återvänder till landet.

Publicerad: 04 maj 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
 1. Öppna Swish-appen.
 2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
 3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.