För ett ökat barnrättsperspektiv

Vi arbetar för ett ökat barnrättsperspektiv i alla våra insatser då vi är övertygade om att barn kan förändra världen. Därför vill vi stärka barns möjligheter till att själva kunna vara med och göra skillnad.

Barn och unga i centrum

En central del i Erikshjälpens insatser och i det påverkansarbete vi driver i Sverige och världen, bygger på ett barnrättsperspektiv med barn och unga i centrum.

Barnens röster, erfarenheter och berättelser är grundläggande för vår verksamhet. Därför är mötet med barn och unga, och inhämtandet av just deras berättelser något som präglar allt från hur vår organisation styrs till vad vi engagerar oss i för frågor.

Vi vill vara en tydlig röst för barn i utsatthet och ge dem en möjlighet att göra sin röst hörd. Det har alltid varit en del av vårt DNA, då Erikshjälpens grundare, Erik Nilsson redan som barn skrev brev, artiklar och tidningar för barns och ungdomars bästa, i Sverige och i länder runt om i världen.

Så arbetar vi för ett ökat barnrättsperspektiv

 • Genom Erikshjälpens Ung-råd låter vi ungas inflytande påverka vår organisation både internt och externt. Rådet påverkar organisationen på central nivå och kan driva egna frågor och komma med förslag till vår ledning och styrelse.
 • I Erikshjälpen Framtidsverkstad får ungdomar möjlighet att driva aktiviteter utifrån sina egna behov, intressen och drömmar – och vara med och påverka makthavare genom att delta i panelsamtal på plattformar som Almedalen.
 • Vi samarbetar med andra organisationer för att lyfta barnens röst. Under 2022 överlämnades rapporten ”Hör barnens röst” som var helt baserad på barns egna berättelser om utsatthet och övergrepp, utan vuxnas analys eller tolkning. Rapporten överlämnades till FN:s barnrättskommitté för att visa de brister som finns i Sveriges arbete med barnkonventionen.
 • Vi stärker barn världen över – i våra insatser och projekt och visar dem vilka rättigheter de har – för att ge dem möjlighet att själva ta den plats de har rätt till.
 • När vi uttalar oss gör vi det utifrån både ett barnrättsperspektiv och ett barns perspektiv, och underbygger det med forskning och statistik.
 • Vi arbetar rättighetsbaserat för att öka delaktigheten bland de människor som påverkas av våra insatser.

Barnkonventionen i korthet

Alla Erikshjälpens insatser grundar sig i FN:s barnkonvention.

Sverige har, tillsammans med 195 andra länder, skrivit under och förbundit sig till att följa FN:s barnkonvention. Konventionen innehåller 54 artiklar som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, och bygger på fyra grundprinciper:

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde
 • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
 • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
 • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Erikshjälpen arbetar för att denna konvention efterlevs, både i Sverige och internationellt, genom vårt arbete för barnen. Och världen de drömmer om.

Publicerad: 04 maj 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
 1. Öppna Swish-appen.
 2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
 3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.