I denna verksamhetsberättelse får ni ta
del av barnens egna röster om hur Erikshjälpens arbete
är med och skapar hopp och framtidstro för barnen och
världen de drömmer om.

PAS Verksamhetsberättelse 2023

I denna policy beskrivs hur synpunkter, klagomål och visselblåsarlarm kan rapporteras inom Erikshjälpen samt hur inrapporterade ärenden hanteras.

Policyn gäller för hela Erikshjälpen, det vill säga Second Hand-verksamheten och barnrättsorganisationen i såväl Sverige som internationellt.

Policy För synpunkter, klagomål och visselblåsning

I denna verksamhetsberättelse får ni ta
del av barnens egna röster om hur Erikshjälpens arbete
är med och skapar hopp och framtidstro för barnen och
världen de drömmer om

PAS Verksamhetsberättelse 2022

Arbets- och beslutsordning för Erikshjälpen Insamlingsstiftelsen Farbror Eriks barn- och hjälpverksamhet beskriver valberedningen och dess uppgift.

Arbetsordning Tillsättning av Styrelseledamöter

Arbets- och beslutsordning för Erikshjälpen Insamlings-stiftelsen Farbror Eriks barn- och hjälpverksamhet.

Denna arbets- och beslutsordning beslutas av styrelsen och utvärderas årligen.

Arbets Och Beslutsordning Styrelsen

Erikshjälpens upphandlingspolicy med inköps- och upphandlingsregler ska ligga till grund för att organisationens inköp och upphandlingar aktivt medverkar till att en hög kvalité i verksamheten uppnås.

Upphandlingspolicy 2022

Erikshjälpens uppförandekodspolicy styr att Erikshjälpens vision och värderingar ska återspeglas i allt arbete och uppförande, både i och utanför organisationen.

Policyn ska följas av alla som företräder Erikshjälpen i egenskap av personal, styrelseledamöter och den som anlitas som expert eller konsult.

Uppförandekodspolicy

Syftet med denna policy är att lägga grunden för en ansvarsfull och effektiv finansiell förvaltning som ger stiftelsen långsiktigt hållbara förutsättningar att utföra sitt uppdrag för barn i världen.

”Att verka i Eriks anda innebär för oss att vara inkännande, möjlighetsfokuserad, kreativ och djupt medveten om vilket ansvar det innebär att förvalta givarnas gåvor och förtroende.” Ovanstående citat ur Erikshjälpens värdegrund beskriver väl den hållning som ska gälla hela den ekonomiska förvaltningen inom stiftelsen och inte minst den kapitalförvaltning som sker genom olika former av placeringar.

Placeringspolicy

Syftet med vår Hållbarhetspolicy är att formulera Erikshjälpens syn på och arbete för hållbarhet och hållbar utveckling och omfattar både barnrättsorganisationen och secondhand.

Hållbarhetspolicyn utgår från Erikshjälpens vision och värdegrund, och anger övergripande definitioner, förhållningssätt, åtaganden och ansvarsfördelning. Erikshjälpen ska vara ett gott föredöme och säkerställa positiva bidrag för en hållbar utveckling. Hållbarhetspolicyn samverkar med organisationens övriga policys och för olika delar av Erikshjälpens verksamhet tas vid behov riktlinjer och strategier fram för att ge vägledning till samtliga medarbetare inom organisationen i hur arbetet ska bedrivas.

Hållbarhetspolicy

Erikshjälpens insamlingspolicy är styrande för all insamling inom Erikshjälpen och ska tillämpas vid alla typer av insamling.

Enligt vår värdegrund vill vi verka i ”Eriks anda”. Det innebär bland annat att vi tar ansvaret för att förvalta givarnas gåvor och förtroende på stort allvar.

Insamlingspolicy 2018

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.