Östafrika

Erikshjälpen arbetar i Östafrika genom lokala partners i Etiopien, Kenya, Sydsudan och Uganda. Arbetet handlar främst om att förbättra livsmöjligheter för barn som lever på gatan eller i krigsdrabbade områden.

I Östafrika arbetar vi med ett integrerat tillvägagångssätt för barns rättigheter som tar avstamp i våra temaområden: rätten till utbildning och fritid, hälsa samt trygghet och skydd. Med tanke på klimatförändringar som sker i de aktuella länderna är också katastrofriskreducering och förmågan att anpassa och återhämta sig efter en naturkatastrof en del av arbetet.

Här finns vi i Östafrika

Vårt arbete i Östafrika utgår från vårt regionkontor i Ugandas huvudstad Kampala med personal även i Kenya och Sydsudan.

Arbetsfokus i Östafrika

Etiopien är ett land som återkommande drabbas av svår torka som leder till hungersnöd. Ovanpå detta har landet drabbats ytterligare av konflikter och politiska spänningar.

I Etiopien arbetar Erikshjälpen för att stärka barns rätt till utbildning och fritid, hälsa samt trygghet och skydd. Särskilt utsatta bosättningar får också specifikt stöd för att kunna anpassa och återhämta sig efter naturkatastrofer.

Erikshjälpen bidrar bland annat till:

 • Att barn och ungdomar kan gå i skolan.
 • Att barn får i sig mer näring för att få energi till att leka.
 • Att starta självhjälpsgrupper som bidrar till att säkra familjers försörjningsmöjligheter.

I Kenya är det många barn, framför allt i vissa regioner, som fortfarande saknar tillgång till utbildning. Värst drabbas flickor som redan vid sin första mens riskerar att giftas bort och faktumet att hundratals flickor fortfarande blir utsatta för könsstympning gör att flickors möjlighet till utveckling och utbildning försämras.

Erikshjälpens arbete i Kenya fokuserar på att stärka utsatta gruppers möjlighet att få sina rättigheter tillgodosedda. Arbetet sker främst på landsbygden där torka och naturkatastrofer är återkommande.

Erikshjälpen bidrar bland annat till:

 • Att efterlevnad av barns rätt till utbildning och fritid, hälsa, trygghet och skydd stärks.
 • Att föräldrar och vårdnadshavare får bättre kunskaper om ansvar och föräldraskap genom att engagera sig i barnens aktiviteter.
 • Att barn och ungdomar kan gå i skolan.
 • Att ungdomar får ökad kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Sydsudan är ett land som är hårt drabbat av interna konflikter och krig. Att landet dessutom påverkas av klimatförändringar i form av svår torka gör det utmanande för landet att säkerställa en stabil, fredlig och säker vardag för sina invånare.

I Sydsudan arbetar Erikshjälpen för att säkerställa att barn som drabbats av krig och konflikter växer upp i en trygg miljö som ger dem möjlighet till utbildning samt trygghet och skydd.

Erikshjälpen bidrar bland annat till:

 • Att säkerställa att barn får gå till skolan.
 • Ett klimatsmart jordbruk som ett sätt att både anpassa och återhämta sig från klimatförändringarnas påverkan.
 • Att färre flickor gifts bort och färre flickor som nekas utbildning.
 • Att starta barnrättsklubbar där barn lär sig om sina rättigheter och var de kan vända sig om de får sina rättigheter kränkta.

I delar av Uganda ökar fattigdomen och barnen påverkas hårt. Även fast antalet barn som skrivits in i skolan har stigit är antalet barn som hoppar av skolan fortsatt hög. Orsakerna är bland annat tidiga graviditeter och barnarbete kopplat till exploatering inom gruvindustrin. Mängden barn som lever på gatan fortsätter också att öka.

I Uganda arbetar Erikshjälpen för att hjälpa barn som lever i utsatthet genom att stärka deras möjlighet till utbildning samt trygghet och skydd.

Erikshjälpen bidrar bland annat till att:

 • Identifiera, rehabilitera och återintegrera barn som lever på gatan.
 • Barn får medverka i beslutsprocesser i frågor om våld mot barn samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
 • Barn får komma till tals genom barnklubbar och barnparlament.
 • Barn och ungdomar får möjligheten att gå i skola.

Publicerad: 04 maj 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
 1. Öppna Swish-appen.
 2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
 3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.