fbpx

Säker kvalitetskontroll

Erikshjälpen har ett 90-konto och är medlem i Giva Sverige och tillämpar dess kvalitetskod. Vi följer kontinuerligt upp våra projekt för att kontrollera att givarnas pengarna går dit de ska och används rätt.

Erikshjälpen har ett 90-konto som garanterar att gåvorna används på rätt sätt.  Verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll som tillåter att minst 75 procent av de insamlade medlen går till ändamålet.  Erikshjälpen har som ambition att 85 procent av de insamlade medlen ska gå till ändamålet.

Erikshjälpen är medlem i branschorganisationen Giva Sverige och tillämpar dess kvalitetskod. Varje medlemsorganisation ska årligen även upprätta en effektrapport utifrån Giva Sveriges mall. Effektrapportens syfte är att för givare, allmänhet och andra intressenter visa vilka nytta organisationen gör. En extern revisor ska granska och intyga att organisationen exempelvis har styrande dokument för etiska riktlinjer för insamling. Erikshjälpens aktuella effektrapportering finns att läsa här.

Kvalitetssäkring av insatser

För varje insats finns ett speciellt avtal mellan Erikshjälpen och samarbetsparten ute i fält. Avtalet reglerar hur pengarna ska användas och hur rapportering och revision ska gå till. Erikshjälpen följer regelbundet upp arbetet i projekten för att försäkra sig om att pengarna går dit de ska och används rätt.

Utbetalningarna sker portionsvis så att vi snabbt kan reagera på eventuella signaler om problem. Vid eventuell misstanke om oegentligheter blockeras omedelbart följande utbetalning. Om projektet finansieras av annan part, exempelvis Sida, Svenska Missionsrådet eller Radiohjälpen, informeras dessa om händelseutvecklingen.

Varje samarbetspartner ger rapporter, både finansiella och berättande, om hur de olika projekten går. Erikshjälpens regionkontor och programkoordinatorer har även tät kontakt med samarbetspartnerna om hur insatserna löper. Erikshjälpen har regionkontor i Burkina Faso, Uganda, Kambodja och Rumänien.

Varje år granskas Erikshjälpens bokföring, bokslut och årsredovisning samt styrelsens förvaltning och interna kontroll av auktoriserade revisorer.