Miljöuppdraget

Vårt miljöuppdrag är att främja och utveckla återbruk av begagnade varor för att bidra till en miljömässigt hållbar utveckling och ett mer effektivt utnyttjande av jordens resurser. Vi bryter ner miljöuppdraget i ett två övergripande miljömål.

Det ena miljömålet handlar om att främja cirkulär omställning genom att göra det lättare att handla hållbart och skänka till second hand. Men också om att dela med oss av kunskap och erfarenheter, och inspirera. Det andra miljömålet handlar om att minimera vår egen verksamhets miljöbelastning.

 

Vi vill få fler att ställa om till hållbar konsumtion. För oss betyder hållbar konsumtion att konsumera cirkulärt, dvs….

Miljömål 1 – Göra det lättare att handla hållbart och skänka till second hand

Vi vill göra det så enkelt att skänka och handla cirkulärt att second hand blir det självklara förstahandsvalet. Tillgänglighet med många butiker, bra lägen, inkluderande och inspirerande butikslokaler och generösa öppettider är avgörande för den utvecklingen. Men också om att dela med oss av kunskap och erfarenheter, och inspirera så att fler kan bli engagerade.

Genom att anpassa butikerna efter marknadens behov, utveckla nya koncept och expandera butikskedjan möjliggör vi för fler konsumenter att handla cirkulärt. När etablerade butiker uppgraderas kan vi höja återanvändningsgraden från befintliga ytor. Det är viktigt att vårt butikskoncept håller över tid. Därför arbetar vi med återbruk och flerfunktionell inredning i material som är reparerbara.

Förra året cirkulerade vi 12 013 745 varor i våra butiker. Det är 5% fler än föregående år.

Vad händer i snitt med gåvorna som kommer in?

Cirkeldiagram med data

2023

Vad händer i snitt med gåvorna som kommer in?

25%

Gåvor som sålts genom våra butiker och e-handel. År 2023 fick över 12  miljoner gåvor chans att älskas igen.

33%

Gåvor i återbrukbart skick men som inte hittat hem i Sverige skänks vidare till våra partnerorganisationer i Europa.

15%

Gåvor som inte lämpar sig för återanvändning sorteras för materialåtervinning som tas omhand av vår återvinningsleverantör.

25%

Gåvor som inte varit i tillräckligt gott skick för att återanvända energiutvinns till el, fjärrvärme och fjärrkyla. Omkring hälften av det kommunala avfallet i Sverige går till energiutvinning (Avfall Sverige)

2%

Gåvor som inte varit i tillräckligt gott skick för att återanvända och inte heller går att återvinna eller energiutvinna klassas som deponi. Det är material som keramik, visst glas, kakel med mera.

Bara vår klädförsäljning av vuxenkläder sparade över 1,2 miljoner kg kemikalier, 2,6 miljoner liter vatten och 13,4 ton koldioxid
Källa: Naturskyddsföreningen, Erikshjälpen Second Hands klimatkalkyl

Så bidrar försäljningen till målet

Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp är i snitt 8 ton per person och år. För att nå målen i Parisavtalet bör det vara högst 1 ton till år 2050. 12 % av hushållens utsläpp består av konsumtion av varor och tjänster. Att ställa om till en cirkulär ekonomi är därför avgörande för ett hållbart samhälle (Naturvårdsverket). Till skillnad från i dagens linjära ekonomi existerar inte avfall i den cirkulära ekonomin, som bygger på att redan producerade material repareras, återanvänds och återvinns. Genom att samla in sådant som hushållen vill göra sig av med och se till att det får återanvändas, bidrag vi till ett mer hållbart nyttjande av jordens begränsade resurser. När en återanvänd vara ersätter en nyproducerad, minimeras belastningen på miljö och klimat avsevärt. Därför strävar Erikshjälpen Second Hand efter att så mycket som möjligt av insamlat material ska återanvändas och att fler konsumenter ska få upp ögonen för cirkulär konsumtion. Fler konsumenter behöver bli cirkulenter! 2023 hade vi en återanvändningsgrad i Sverige på 25 % och inklusive återanvändning utomlands 58 %.

Så jobbar vi med kunskap och inspiration

För att få fler konsumenter att bli cirkulenter arbetar vi för att höja kunskapen om cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion. Det gör vi genom inspirerande och utbildande kommunikation i butik och i våra sociala medier, men vi skriver också debattartiklar, deltar på arenor som Almedalsveckan och Järvaveckan med mera. Vi vill bidra till en större kunskap om ideell second hand och medverkar därför i forskningsprojekt och skriver vår hållbarhetsrapport. Internt arbetar vi för att alla våra medarbetare ska vara engagerade och ha en grundläggande förståelse för hållbarhet genom utbildningar och föredrag.

Vi har 51 butiker i 46 städer och 3 hubbar som är specialister på att samla in och sortera gåvor, samt onlineförsäljning.

Miljömål 2 – Minska vår egen miljöpåverkan

På Erikshjälpen Second Hand strävar vi efter att vara en hållbar verksamhet inifrån och ut, och bidra till ett hållbart klimat. Genom att minska vår egen negativa miljöpåverkan, blir de positiva bidragen av återanvändningen större. Vi arbetar aktivt för att säkerställa att verksamheten inte bidrar till miljökonsekvenser som i längden drabbar de vi finns till för – barnen.

Vi arbetar för att minska miljöbelastningen inom områden i vår verksamhet som:

 • Hållbara och säkra produkter – gåvor som säljs i våra butiker sorteras noggrant och varor med potentiellt skadligt innehåll sorteras bort.
 • Kemikalier och förbrukningsmaterial – vi använder miljömärka kem- och rengöringsprodukter samt förbrukningsmaterial i våra verksamheter och använder dessa restriktivt.
 • Återvinning och avfall – vi arbetar enligt avfallstrappan och ser till att så mycket som möjligt av insamlat material kan återanvändas. Det som inte lämpar sig för återanvändning förbereds för återvinning.
 • Transporter – vi strävar efter att minska påverkan från våra transporter och tjänsteresor genom mer miljövänliga fordon och drivmedel, digitalt arbetssätt som gör att resor kan undvikas, utbildning och effektiv logistik.
 • Elförbrukning – vi köper förnybar el och strävar efter att sänka vår förbrukning genom effektiviseringar i våra lokaler.
 • Ansvarsfulla inköp – Erikshjälpen Second Hands leverantörer finns i Sverige, är certifierade och omfattas av miljökrav.
 • Miljövänligt kontor – vårt huvudkontor är miljödiplomerat sedan 2022 enligt Svensk Miljöbas (SUSA).
 • Klimatpåverkan – 2021 beräknade vi för första gången verksamhetens klimatpåverkan. Trots att vi genom försäljningen av second hand-varor bidrar till undvikna utsläpp (om våra varor ersätter nyproduktion) som är större än utsläppen som verksamheten ger upphov till, arbetar vi för att minska vår klimatpåverkan inom relevanta områden.

Du kan läsa mer om vårt arbete inom dessa områden i vår hållbarhetsrapportHållbarhetsrapport 2022.

Våra butiker och verksamhetslokaler drivs med förnybar el och vi arbetar för att energieffektivisera lokalerna genom bättre belysning och energisnåla maskiner

Transporternas påverkan på miljö och klimat

Transporter är Erikshjälpen Second Hands största utsläppspost. Vår gåvoinsamling, försäljning och i förlängningen vårt överskottsuppdrag är beroende av en fungerande transportverksamhet. Eftersom transporterna har så stor påverkan på miljö och klimat är det viktigt att de hanteras på bästa möjliga sätt. Vi har som mål att endast genomföra fossilfria transporter i den egna verksamheten till år 2030. För att nå vårt mål strävar vi efter att minska våra utsläpp årligen genom insatser som att byta ut fordon och drivmedel mot mer miljövänliga alternativ, utbilda våra chaufförer och tjänstemän som kör i tjänsten i miljösmart körning och bilvård, samt utveckla vår logistik för att fungera mer effektivt.

Frågor och svar om miljöuppdraget

Vi har ingen mätning av den totala mängden insamlat material i alla våra gåvomottagningar och produktionshubbar. Men baserat på snittet från de platser vi mäter på (2023 var det tre platser) samlar vi in omkring 8500 ton gåvor årligen, möbler exkluderat.  

Det ger exempelvis omkring: 

 • 1360 ton H&H (16%) 
 • 1360 ton Kläder (16%) 
 • 1105 ton Hemtextil (13%) 
 • 850 ton Hemelektronik (10%) 

Erikshjälpen Second Hand samlar in en stor mängd gåvor och allt material är inte lämpligt för återanvändning. Därmed hanteras en mängd återvinning. Som insamlare tar vi emot och sorterar sådant som riskerar att bli hushållsavfall och säkerställer att det tas om hand resurseffektivt genom återanvändning eller återvinning. Erikshjälpen Second Hands riktlinje är att all återvinning tas om hand i Sverige. Inget osorterat eller osäljbart material ska skickas utomlands.

Mätningarna 2022 visade att 48 procent av inkommet material på två mätplatser sorterats som osäljbart. Omkring 20 procent av det kunde återvinnas och 67 procent energiutvinnas. 2021 uppgick den totala mängden osäljbart material till 55 procent.

Erikshjälpen Second Hand har ett ramavtal med Prezero som 25 butiker och hubbar anslutits till. Det ger bättre möjlighet till uppföljning av avfall och återvinning för fler butiker. Hos oss sorteras brännbart avfall, materialåtervinning och grovavfall. Grovavfallet sorteras igen hos Prezero för att återvinna så mycket som möjligt men räknas som en avfallsfraktion hos oss. 2022 års återvinning redovisas för anslutna butiker nedan. Långsiktigt ska återvinning kunna följas för hela butikskedjan.

En stor del av Erikshjälpen Second Hands brännbara avfall består av textil, då vi idag saknar logistik för att hantera fraktionen till återvinning. Under 2022 har vi ihop med branschkollegor och Chalmers Industriteknik inlett en förstudie som ska utreda gemensamma lösningar för ökad textilåtervinning i Sverige. Vår ambition är att drastiskt minska andelen textil i avfallsflödet

Vi är inte nöjda med de lösningar vi har idag för textilavfall så därför arbetar vi aktivt för att utveckla oss inom det området. I några av våra butiker sorteras textilavfall ut och körs av vår återvinningsleverantör till SipTex. Erikshjälpen Second Hand har valt att inte transportera något avfall utomlands med risk för spridning, och därför går textilen idag med vårt brännbara avfall till energiutvinning som ger el, fjärrvärme och fjärrkyla. Under 2022 och 2023 deltog vi i två större forskningsprojekt där vi undersökte andra vägar att hantera vårt textilavfall. 2024 arbetar vi vidare med en utredning. Vår ambition är att drastiskt minska andelen textil i vårt avfallsflöde till energiutvinning.  

Ja. En stor del av gåvorna som skänks till Erikshjälpen Second Hand är i tillräckligt gott skick för att återanvändas men saknar efterfrågan i Sverige. Därför har vi samarbeten med organisationer i Europa dit överskottsvaror skänks. Våra utlandspartners driver second handbutiker och hjälpverksamheter med fokus på att stötta barn och familjer i utsatta livssituationer. Gåvorna bidrar till en second hand-marknad som är oumbärlig för många människor med låg inkomst, skapar arbetstillfällen och stärker Europas cirkulära omställning.

2022 skänktes 35 procent av insamlat material till partners i Europa,
enligt våra mätningar. Exporten genererar inga intäkter till Erikshjälpen Second Hand. Transporterna sker i långtradare som levererat gods i Sverige. Utlandstransporten är förknippad med stora utsläpp men bedöms vara den bästa lösningen för att så mycket som möjligt av insamlat material ska återanvändas. Flödena kan förändras i framtiden i takt med att den svenska second hand-marknaden växer, kommande producentansvar för textil och ökat lokalt välstånd i mottagarländerna med minskat behov som följd.

Human Bridge och Friend to Friend är två av våra större samarbetspartners.

Ja det är vi!

Erikshjälpens huvudkontor miljödiplomerades 2022 enligt Svensk Miljöbas (SUSA). Miljödiplomeringen innebär en revision av den centrala organisationens ledningssystem med arbetssätt, rutiner och förbrukning. Utöver kärnverksamheterna arbetar vi för ett miljömässigt hållbart kontor genom en rad aktiviteter och följer upp vår påverkan med relevanta nyckeltal.

Vi har en och en hållbarhetspolicy som formulerar Erikshjälpens syn på och arbete för hållbarhet och hållbar utveckling.

Dessutom har vi en upphandlingspolicy med inköps- och upphandlingsregler som ska ligga till grund för att organisationens inköp och upphandlingar aktivt medverkar till att en hög kvalité i verksamheten uppnås.

 

Läs vår hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapporten omfattar Erikshjälpen Second Hands verksamhet under 2022. Den berättar om de långsiktiga målen och vad som uppnåtts hittills inom hållbarhetens tre perspektiv; miljömässig, social och ekonomisk.

Hållbarhetsrapport 2022

Relaterad läsning

Publicerad: 25 mars 2024

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
 1. Öppna Swish-appen.
 2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
 3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.