Ny biståndspolitik gör Erikshjälpens arbete ännu viktigare

Innan jul presenterade regeringen och Sverigedemokraterna sin reformagenda för svenskt bistånd. I reformagendan finns mycket som väcker oro för de länder som behöver mest stöd.

Det finns några positiva inslag i regeringens nya biståndspolitik, men framför allt mycket som väcker oro.
Anders Malmstigen, internationell chef på Erikshjälpen.
Anders Malmstigen, internationell chef på Erikshjälpen.
Anders Malmstigen.
Anders Malmstigen, internationell chef på Erikshjälpen.

Oro för kopplingen mellan handel och bistånd

– Det finns några positiva inslag i regeringens nya biståndspolitik, men framför allt mycket som väcker oro. Ett exempel är den tydliga koppling mellan handel och bistånd som nu leder till att man vänder ryggen till några av de länder som behöver mest stöd, säger Erikshjälpens internationella chef Anders Malmstigen.

”Bistånd för en ny era – Frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” heter regeringens reformagenda som ska bestämma riktningen för Sveriges framtida globala utvecklingsarbete.

När regeringens reformagenda för bistånd släpptes i början av december väntade Erikshjälpen med spänning på regleringsbrevet till Sida för att se vilka specifika följder den nya reformagendan skulle få. Regleringsbrevet med direktiv till Sidas verksamhet kom veckan efter och går till stor del i linje med de förändringar som reformagendan innehåller.

Biståndspolitiken har skiftat fokus från fattigdomsbekämpning till att främja handel och utveckling.
Anders Malmstigen.

– Tydligt är att biståndspolitiken skiftat fokus från fattigdomsbekämpning till att i första hand främja handel och utveckling, säger Anders Malmstigen.

Oron kring kopplingen mellan handel och bistånd är att Sveriges biståndspolitik rör sig bort från konfliktdrabbade länder där fattigdomen ökar. Detta gäller exempelvis Burkina Faso, Mali och Sydsudan, länder där Erikshjälpen är verksamma och där behoven ökat.

I regeringens direktiv till Sida för 2024 bekräftas nu att biståndet till dessa tre länder i Afrika, tillsammans med Kambodja i Asien, fasas ut inom ramen för ett pågående regionalt stöd. I de fyra länderna som fasas ut har Erikshjälpen insatser tillsammans med lokala partnerorganisationer.

– Regleringsbrevet bekräftade oron för att Sveriges bistånd inte längre sätter störst fokus på människor som lever i fattigdom och förtryck. Nu blir vårt och andra civilsamhällesorganisationers arbete än viktigare. Vi kan inte bara stillatigande se på hur svenska intressen ska styra vem som får del av biståndet, säger Anders Malmstigen.

Anders Malmstigen tillsammans med Erikshjälpens medarbetare i Burkina Faso.
Anders Malmstigen med medarbetare i Burkina Faso.
Anders Malmstigen tillsammans med Erikshjälpens medarbetare i Burkina Faso.
Nu blir vårt och andra civilsamhällesorganisationers arbete än viktigare.
Anders Malmstigen.

Analys av reformagenda och regleringsbrev

Concord Sverige är en paraplyplattform som samlar 82 biståndsorganisationer i civilsamhället. I sin analys av biståndspolitiken och regleringsbrevet till Sida lyfts några punkter särskilt fram av Concord:

  • Det generella villkoret om att medlen endast får användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer, för vad som kan klassificeras som bistånd, finns inte med i regleringsbrevet.
  • Anslagsposten för kommunikations- och informationsinsatser i Sverige tas bort helt.
  • Det blir ett lika lågt anslag till biståndet genom svenska folkrörelseorganisationer (CIVSAM-anslaget) som förra året.

Under året har Erikshjälpen tillsammans med nätverket Concord Sverige arbetat fram rekommendationer för hur regeringens biståndsreformer bör se ut för en hållbar global utveckling. En viktig pusselbit har varit att säkerställa att man kan hålla löftet om ökad finansiering till civilsamhället.

I reformagendan finns tecken på att ett framtida samarbete med civilsamhällsorganisationer är prioriterat, men det finns inga tydliga strategier.

– Nu gäller det bara att se till att detta omsätts i praktiken. Även om stödet som förmedlas genom svenska folkrörelseorganisationer proportionerligt har ökat, så är det ändå i faktiska pengar en minskning som vi ser. Detta eftersom biståndets totala volym minskat, säger Anders Malmstigen.

Positivt med reformagendan

I regeringens reformagenda för biståndet ser Erikshjälpen positivt på att barn lyfts fram som en prioriterad grupp med egna specifika rättigheter och att flickors fri- och rättigheter får en framskjuten position. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, och att arbeta mot exempelvis könsstympning finns även det med på agendan, vilket bådar gott för framtiden. Men viktigt är nu att barns rättigheter synliggörs i kommande strategier för att få ordentligt genomslag.

Analys av reformagenda för biståndet, concord.se.

Analys av regleringsbrev till Sida, concord.se.

Läs Anders Malmstigens debattreplik på ämnet i Dagen, Sverige fasar ut stöd till särskilt utsatta länder, Dagen.se.

Författare: Lena Elf.

Publicerad: 03 januari 2024

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
  1. Öppna Swish-appen.
  2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
  3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.