I slutet av maj drog cyklonen Remal in över Bangladesh sydkust. Bakom sig lämnade den raserade byar och förstörda skördar. Erikshjälpen gör nu en akutinsats där vi hjälper barnfamiljer att återhämta sig efter cyklonens framfart. Det handlar bland annat om att reparera skadade hus, köpa nya boskapsdjur och stötta små familjeägda företag. Allt för att livet ska kunna återgå till det normala igen.

Cyklonen Remal slog till hårt i södra Bangladesh med en vindhastighet på 135 kilometer i timmen. Omkring 4,6 miljoner människor drabbades och över 40 000 hus totalförstördes. Allra värst slog cyklonen mot regionerna Rampal och Mongla, där Erikshjälpen tillsammans med vår partnerorganisation CODEC (Community Development Center) sedan länge arbetar med olika insatser för att skapa resiliens och underlätta för barn och deras familjer.

Nästan alla av de drygt 1700 familjer som Erikshjälpen stöder i sina projekt är helt eller delvis påverkade av cyklonen Remal. Bland dessa är cirka 300 familjer så svårt drabbade att de behöver omedelbart stöd för att överleva. I Bagerhat och Patuakhali-distriken har översvämningarna orsakat särskilt allvarliga skador på familjernas bostäder och primära inkomstkällor som jordbruk och fiske.

Med start den 1 juli kommer Erikshjälpen därför att genomföra en humanitär insats i området, utförd av CODEC i samarbete med det lokala samhället. Insatsen innefattar:

 • Reparation och återuppbyggnad av bostäder
 • Stöd för fiske och jordbruk
 • Stöd till småföretag.

Ge en gåva till insatsen i Bangladesh

Behoven är stora.

Med ditt bidrag kan vi hjälpa ännu fler familjer som har drabbats.

Swisha din gåva

Våra långsiktiga insatser

Erikshjälpen arbetar långsiktigt i Bangladesh för att barn ska ha tillgång till hälsa, utbildning samt trygghet och skydd. I samhällen som ständigt hotas av översvämningar blir invånarna utrustade med katastrofberedskap och förbättrar sina levnadsvillkor för bättre motståndskraft när det gäller exempelvis återkommande cykloner.

Den 25–27 juni är Erikshjälpen på plats i Almedalen som en del av Barnrättstorget. Tillsammans med tio andra organisationer kommer vi under veckan lyfta högaktuella barnrättsfrågor och prata om hur vi tillsammans kan arbeta för att stärka barns rättigheter. Välkommen att ta del av flera spännande seminarier och programpunkter.

På plats på Barnrättstorget kommer representanter från Erikshjälpens Sverigeavdelning att finnas tillsammans med ungdomar från Erikshjälpens Framtidsverkstad i Uppsala. Vårt fokus under veckan kommer vara ungas deltagande.

Varmt välkommen till Erikshjälpens seminarier:

Områdesutveckling – genom ungas engagemang och delaktighet

Onsdagen den 26 juni kl. 14:00-14:45

Enligt Barnkonventionen som är svensk lag sen 2020 har varje barn rätt till en trygg uppväxt fri från våld, en god utbildning, meningsfull fritid och rätt att komma till tals i alla frågor som berör dem. Barn och unga som växer upp i ett område med socioekonomiska utmaningar har inte samma förutsättningar att få sina rättigheter tillgodosedda. Erikshjälpen Framtidsverkstad arbetar för att engagera barn och föräldrar i områdesutveckling för att utjämna ojämlika uppväxtvillkor.

Vi ska tillsammans med ungdomar som varit delaktiga i verksamheten belysa de lärdomar och slutsatser vi sett under de första fem åren med Erikshjälpen Framtidsverkstad.

Medverkande: 

Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister, Moderaterna

Nadim Ghazale, verksamhetschef, nattvandring.nu

Ehsan Nasari, kommunalråd Uppsala Kommun & Gruppledare, Centerpartiet

Birgitta Johansson, programchef Sverige, Erikshjälpen

Ungdomar från Erikshjälpen Framtidsverkstad

Moderator:

Mattias Ingeson, generalsekreterare, Erikshjälpen.

Ungas politiska engagemang och framtidstro

Torsdagen den 27 juni kl. 13:00-13:45

Framtidstro är ett viktigt mått på hur unga bedömer sina möjligheter att påverka sin livssituation. Rapporter talar om växande pessimistisk inställning till samhällsutvecklingen, ett minskat politiskt engagemang och en utbredd skepticism till makthavares möjligheter att förändra. Detta är en farlig utveckling.

Tillsammans med ungdomar vill vi titta närmare på vad som ligger bakom utvecklingen och hur vi tillsammans kan arbeta långsiktigt för att vända trenden. Under seminariet kommer ungdomar få möjlighet att lyfta sina tankar i samtal med makthavare.

Medverkande:

Juno Blom, barnombudsman

Evin Cetin, jurist, författare, föreläsare

Jakob Olofsgård, riksdagsledamot, partisekreterare, Liberalerna

Ehsan Nasari, kommunalråd & gruppledare Uppsala Kommun, Centerpartiet

Ungdomar från Erikshjälpen Framtidsverkstad

Moderator:

Mattias Ingeson, generalsekreterare, Erikshjälpen.

Vart hittar man Barnrättstorget?

Du hittar Barnrättstorget vid Hamnplan (H209). Har du inte möjlighet att ta dig till Visby kommer seminarierna även livesändas på Erikshjälpens Facebook-sida.

Mellan den 29 maj och 1 juni pågår Järvaveckan i Solna i Stockholm. Erikshjälpen Second Hand är på plats och har premiär för det nya konceptet ”Pop up on the road”. Med hjälp av mobila butiker kan vi nu komma ut och möta nya kundgrupper.  

Konceptet ”Secondhand.se by Erikshjälpen” har tagits till en ny nivå. Med hjälp av tillfälliga butiker på kortare event, så kallade ”Pop up on the road”, kan fler svenskar upptäcka second hand.

– Vi gör den här satsningen för att komma närmare våra kunder och få fler konsumenter att bli cirkulenter, berättar Cathrine Kylesten, Hållbarhetschef på Erikshjälpen Second Hand.

Erikshjälpen Second Hand på Järvaveckan

Att Erikshjälpen Second Hand i år väljer att finnas med under Järvaveckan handlar inte bara om att nå en ny marknad, utan det handlar också om att delta i det politiska samtalet.  

– Förutom att sprida glädje och nytta med att handla cirkulärt hoppas vi att få visa på det mervärde som finns hos ideell second hand, i form av socialt arbete och ett överskott som går till insatser för barns rättigheter, säger Cathrine Kylesten.

Cathrine Kylesten, Hållbarhetschef på Erikshjälpen Second Hand
Cathrine Kylesten.
Cathrine Kylesten, Hållbarhetschef på Erikshjälpen Second Hand

Pop up-butikens sortiment

Under Järvaveckan är det butikerna i Vårby och Häggvik som står för sortimentet i pop up-butiken. Besökarna kommer att kunna köpa allt från en stilig kavaj, sommarklänningar och solglasögon till ett handplockat urval för hem och hushåll.

– Vår pop up-butik visar hur enkelt och roligt det kan vara att handla second hand och samtidigt bidra till en hållbar framtid, säger Cathrine Kylesten.

Under maj månad lyfter Erikshjälpen flickors rättigheter och frågan om menshälsa. Anna Eliasson arbetar som programrådgivare på Erikshjälpen, med fokus på hälsa, trygghet och skydd samt jämställdhet. Här berättar hon mer om Erikshjälpens arbete inom området.

Hur ser flickors situation ut i världen i dag?

– Det finns såklart inte ett enskilt svar på frågan. Tittar vi närmre på exempelvis jämställdhetsarbetet kan vi konstatera att utvecklingen går i flera riktningar samtidigt. Över tid har jämställdhetsarbetet gjort framsteg. På många håll har flickor och kvinnors utbildningsgrad ökat, likaså representationen på ledande positioner. Periodvis har även mödradödligheten gått ner.

Trots detta finns det många negativa trender och motstånd mot flickors och kvinnors rättigheter globalt, vilket kräver stora ansträngningar för att vi ska nå Agenda 2030.

Det pågår idag många väpnade konflikter runt om i världen. Parallellt med det drabbas människor i allt högre grad av klimatförändringar. Det är väl känt att detta slår mot flickor och kvinnor som grupp på ett särskilt sätt. De drabbas även i högre grad av olika former av våld, som har en tendens att öka i samband med kris och konflikt. Covid-19 har också haft en negativ inverkan på jämställdhetsarbetet, med ökat könsbaserat våld och inskränkningar av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Pandemins konsekvenser märks i vårt arbete, särskilt inom utbildning där flickor ofta är överrepresenterade bland de som inte kommit tillbaka efter att skolorna varit stängda.

Varför är frågan om menstruation viktig att lyfta?

– Nästan 2 miljarder människor menstruerar. Åtminstone en fjärdedel av dem saknar de resurser som krävs för en god menshälsa. Konsekvenserna av detta påverkar hela livet. Menstruation är mycket mer än en hygien- eller hälsofråga. Menstruation är en fråga om jämställdhet och om barns rättigheter. När barn kliver in i tonåren, ser vi hur kränkningar av vissa rättigheter ökar lavinartat. Särskilt för flickor och unga kvinnor, men även för hbtqi-personer. Ett utav Erikshjälpens prioriterade områden är därför sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Det här är rättigheter som gäller hela livet, även för barn. Pubertetens intåg skapar oproportionerliga skillnader mellan könen. Menstruationen, som i sig är en så grundläggande och naturlig process, blir för miljontals flickor istället ett stort bakslag inom en rad områden och rättigheter. Synen på att flickor är giftasmogna leder i sin tur till en dramatisk ökning av risker för barnäktenskap, könsstympning och andra former av könsbaserat våld. Bristande eller avsaknad av mödravård är en av de främsta orsakerna till död eller livslånga komplikationer bland tonårsmödrar, flickor och unga kvinnor. Flickors möjligheter att gå i skolan rycks snabbt ifrån dem. Att vi fortsätter försvara flickors rätt till utbildning är därför inte bara en skyddsfaktor utan en fundamental rättighet som blir avgörande för flickors framtidsutsikter.

Vi behöver inte bara prata mer om mens, för att bryta stigma och tabu, vi behöver också säkerställa tillgång till såväl trygga som hygieniska miljöer. Det finns många exempel på obefintliga eller ohygieniska faciliteter, som exempelvis skoltoaletter i Bangladesh. Men också en ökad risk för olika former av övergrepp. Arbetet med menshälsa behöver därför kunna ses i ett bredare sammanhang med dess koppling till andra rättigheter som exempelvis tillgång till utbildning och frihet från våld. I en del samhällen är menstruation en oerhört känslig fråga. Vi behöver vara medvetna om hur och om frågor kring menstruation också kan öppna dörrar att prata om andra kontroversiella frågor.

Hur arbetar Erikshjälpen med frågan?

– Genom Erikshjälpens nära samarbete med lokala partnerorganisationen, som är en del av det lokala samhället, kan vi vara med och bidra till förändring som består över tid. Det kan exempelvis börja med att skapa tillgång till sanitetsprodukter.

I många insatser lär sig flickor att sy sina egna bindor vilket bidrar till att säkerställa skolnärvaron. Genom klubbar, samtalsgrupper och säkrad tillgång till sexualundervisning får inte bara flickor, utan även pojkar, lärare och föräldrar, grundläggande kunskap om menstruation och vilka förutsättningar som krävs för en god menshälsa. Genom att vi arbetar gentemot och tillsammans med lokala beslutsfattare och ledare ökar chanserna till långsiktiga förändringar. Religiösa ledare är ofta en särskilt viktig grupp när det kommer till beteendeförändring. Även om det finns lagstiftning på plats kan kulturella och religiösa traditioner och normer vara djupt rotade och på så sätt styra människors attityder och beteenden.

Vi arbetar med frågor kopplat till menstruation mer eller mindre i alla våra regioner. I många fall är det en integrerad del i ett bredare arbete för barns och särskilt flickors rättigheter. Vi strävar efter att arbeta parallellt med individuella-, sociala- och praktiska komponenter. De individuella komponenterna för att stödja flickor och menstruerande personers självkänsla, kunskap och färdigheter. De sociala komponenterna för att främja samhällen och sociala normer utan stigma och diskriminering, samt de praktiska komponenterna för ökad tillgång till säkra och lämpliga faciliteter.

Anna Eliasson, Programrådgivare Erikshjälpen
Anna Eliasson, programrådgivare Erikshjälpen.
Anna Eliasson, Programrådgivare Erikshjälpen

Exempel på Erikshjälpens insatser kopplat till menshälsa

Benin

Erikshjälpen stöttar både föräldrar och lärare i Benin för att kunna ha åldersanpassade samtal och undervisning med barn om ämnen så som sex, relationer, och menshälsa. Detta görs för att barn ska få en ökad förståelse för sina egna kroppar och kunna ta informerade beslut som kan minska risken för sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter, samt minska stigma kopplat till mens.

Burkina Faso

I Burkina Faso når en av Erikshjälpens partnerorganisationer ut till 74 975 barn med information om menshälsa. I många fall när flickor får sin första mens vet de inte vad det är vilket skapar rädsla och osäkerhet. Erikshjälpen bidrar därför till kunskapsspridning inom området.

Kambodja

Erikshjälpen stödjer en insats i Kambodja som drabbats hårt av klimatförändringar, bland annat översvämningar. Fokus är på flickors rätt till utbildning genom att säkerställa tillgång till rent vatten, hygienartiklar och mensskydd. Arbetet genomförs i samarbete med religiösa ledare, skolor och föräldrar. Om flickor inte får rätt förutsättningar för att sköta sin mens i skolan, resulterar det ofta i att flickor antingen tvingas stanna hemma under mens, eller hoppar av skolan helt.

Rumänien

Via en humanitär insats i Pirita i Rumänien, har Erikshjälpen stöttat med att installera duschar, toaletter och rent vatten som är förutsättningar för att kunna sköta sin hygien, speciellt vid mens. Insatsen har även bidragit till att det startats upp ”Girls Clubs” där bland annat ämnen som menshälsa och mensskydd diskuteras. I Pirita har vissa flickor fått möjlighet att prova den återanvändningsbara bindan, Spacerpad.

Läs mer om Erikshjälpens arbete med menshälsa

En ny studie från Umeå universitet visar att en religiös världsbild kan vara en tillgång i arbetet mot människohandel.
- Trots skillnader i religion lyckas de kristna hjälporganisationerna skapa samsyn om vad som orsakar trafficking och hur den ska bekämpas, säger forskaren Andreas Henriksson.

Trafficking är ett globalt problem som 2023 drabbade cirka 49 miljoner människor.
Erikshjälpen är en av de organisationer som tillsammans med partners arbetar mot människohandel i olika länder. En central del i arbetet är att stärka kvinnor och barns rättigheter.

I sin avhandling “En fråga om tro? Kampen mot människohandel i Thailand & Kambodja” har Andreas Henriksson undersökt hur religion formar arbetet mot människohandel. Forskningsrapporten bygger på fallstudier av kristna hjälporganisationer som arbetar i Thailand och Kambodja, där barnrättsorganisationen Erikshjälpen och församlings- och missionsrörelsen Evangeliska Frikyrkan (EFK) funnits med som partners.
– Jag har försökt förstå vad som styr religiösa organisationers arbete och hur det tas emot i de lokalsamhällen där de verkar, säger Andreas Henriksson. En religiös världsbild kan försvåra samarbete med sekulära biståndsaktörer och givare, men samtidigt är religion ofta en tillgång i relation till lokalsamhällen där de verkar.

Lättare att överbrygga avståndet

Internationellt bistånd präglas av en sekulär syn, vilket leder till att kristna hjälporganisationer främst finansieras av religiösa givarnätverk. Nätverk som underlättar för organisationerna att lyfta fram religionens roll.

Henriksson har undersökt hur de religiösa organisationerna lyckas nå fram till den sekulära biståndsvärlden och visar på att de organisationer som inte är knutna till en viss kyrka eller samfund i vissa fall kan ha lättare att överbrygga avståndet till de sekulära aktörerna.
– Vår organisation vilar på en kristen värdegrund och det avspeglar sig i hur vi bemöter människor ute i världen, säger Mattias Ingeson, generalsekreterare för Erikshjälpen. Utifrån vår identitet och bakgrund har vi kunskap om religionens betydelse för både enskilda individer och samhällen. Vår förståelse och respekt för andra människors religion och kultur, skapar goda förutsättningar för att kunna arbeta tillsammans.

Mattias Ingeson Generalsekreterare Erikshjälpen
Mattias Ingeson Generalsekreterare Erikshjälpen
Mattias Ingeson Generalsekreterare Erikshjälpen

En motiverande faktor

Henrikssons forskning visar på att det finns ett lokalt förtroende för religiösa aktörer. Att religion inte ses som något negativt, även om man inte delar samma trosuppfattning. Tron är till och med en motiverande faktor.

Avhandlingens resultat kan ge insikter för att förbättra samverkan med andra aktörer. Förhoppningen är en bättre förståelse för religiösa hjälporganisationer och hur deras identitet och världsbild leder till både möjligheter och utmaningar.
– Erikshjälpen kommer att sprida Andreas forskningsresultat till våra partnerorganisationer och använda oss av det i det gemensamma arbetet mot trafficking, säger Mattias Ingeson. Vi kommer också att lyfta resultaten och sprida kunskapen vidare i våra nätverk.

Ibland får Erikshjälpen frågan, ”Vad händer med de varor som inte går att sälja i Erikshjälpen Second Hands-butiker?”. Svaret är att det går regelbundna sändningar från våra butiker till organisationen Friend to friend i Estland. I deras butiker får varorna ytterligare en chans att bli till nytta och glädje för någon annan.

Friend to friend, eller Sobralt Sobrale som de heter på estniska, är precis som Erikshjälpen en bred organisation. Genom socialt arbete inriktat på områden i Estland där statens sociala skyddsnät inte räcker till, vill man ge barn och familjer en tryggare tillvaro och bättre levnadsförhållanden.  

Idag är vi en av de mest kända second hand-kedjorna i Estland
Henri Lehtsaar, Verkställande chef Friend to friend

Huvudkontoret ligger i Tarttu, men Friend to friends verksamhet finns utspridd i olika delar av Estland. Insatserna handlar om allt från humanitär akut hjälp, till sommarläger för barn eller stöd till ensamstående föräldrar. Huvudsyftet med second hand-verksamheten är att få in pengar till arbetet för barnen och spelar organisationens 15 butiker en viktig roll.

– Vi har samarbetat med Erikshjälpen Second Hand sedan 2007, berättar Henri Lehtsaar, verkställande chef för Friend to friend. Våra butiker har även skapat jobb för över 100 människor. Idag är vi en av de mest kända second hand-kedjorna i Estland och vi har ett väl förankrat samarbete med både kyrkor och myndigheter.

Historien om Erikshjälpens relation med Friend to friend i Estland började i det lilla. Det var en butikschef i Sverige som hade en kontakt i organisationen. Man startade samarbetet genom att skicka det som de inte kunde sälja i sin butik, men som det fanns ett stort behov av på andra sidan Östersjön.

– Det är ett 20-årigt samarbete som började på gräsrotsnivå och sedan växte organiskt, säger Henri Lehtsaar. Våra Organisationer delar samma värdegrund och har samma mål om hur vi bäst kan hjälpa människor i Estland.

Från början handlade det bara om några få butiker, men nu är det 36 av Erikshjälpen Second Hands butiker i Sverige som donerar varor till Friend to friend. Under 2023 skickades 322 containrar över Östersjön med sammanlagt 17.994 kubikmeter varor från Erikshjälpens butiker. Försäljningsintäkter från varor som skickats från Sverige uppgick under förra året till strax över 26 miljoner svenska kronor.

– Det står en container hos varje butik där det kontinuerligt lastas varor. När containern är full så skickas den iväg till Estland, säger Martin Borgvall, logistikchef på Erikshjälpen Second Hand. Friend to friend skickar feedback om vad de behöver och vi har också generella riktlinjer om vilka typer av varor som inte säljer i Estland.

Väl framme fördelas varorna ut på de olika butikerna, beroende på vad de önskat och har behov av. Friend to friend har butiker i Estlands större städer, som Tarttu och Tallin, men har annars valt att etablera sig i samhällen där de sociala vinsterna blir störst.

– Det handlar inte om orter där man förväntar sig de största intäkterna, säger Martin Borgvall. Utan i stället där man vet att människor behöver handla second hand för att klara sin vardag, exempelvis i Narva på gränsen till Ryssland.

Många behöver second hand för att klara vardagen.
Martin Borgvall Logistikchef Erikshjälpen Second Hand

Det finns givetvis varor som inte heller går att sälja i Estland, men det är ändå bara en liten del av det som Erikshjälpen skickar kasseras. De varor som kunderna hos Sobralt Sobrale ratar skickar de vidare till exempelvis kyrkor eller andra organisationer.

 

Jonathan Egerbo, Martin Borgvall & Stina Ljungqvist
Jonathan Egerbo, Martin Borgvall & Stina Ljungsqvist.
Jonathan Egerbo, Martin Borgvall & Stina Ljungqvist

Under 2023 besökte Martin Borgvall och några kollegor från Erikshjälpen Second Hand Friend to friend för att själva se hur varorna hanterades. De blev positivt överraskade när det visade sig att i princip allt tas om hand på ett bra sätt.

– Det var skönt att se att vi inte har någon anledning till oro för att saker ska dyka upp på fel plats. Nu kan vi fokusera på att bygga på våra redan bra relationer, och se hur vi ännu bättre kan justera våra sändningar för att passa för den estländska marknaden.

Fakta

Friend to friend är den största second hand-kedjan med social verksamhet i Estland. Organisationen har 16 butiker och driver i anslutning til dem olika projekt för att stödja barn och deras familjer.

Exempel på projekt under 2023 

 • Juridisk rådgivning
 • Akuta hjälpinsatser
 • Gruppsessioner för ensamstående mödrar
 • Caring togheter – läger för 197 barn som anordnas två gånger om året
 • Skolpaket för 472 barn
 • Julpaket för 816 barn
 • Stöd till ett barnrum i Narva med aktiviteter varje vecka för 75 barn.

Författare

Lena Elf, Presskommunikatör Erikshjälpen

Lördagen den 27 april firas Eriksdagen Erikshjälpen Second Hand. Ett tillfälle att hedra minnet av grundaren Erik Nilsson, men också en viktig insamlingsdag för Erikshjälpens barnrättsarbete. Genom att handla i någon av våra butiker denna dag är du med och bidrar till att barn får en trygg uppväxt. 

I Kenya verkar Erikshjälpen genom partnerorganisationen Investing in Children and their Societies (ICS). ICS är en lokal ideell organisation som arbetar för att skapa medvetenhet och väcka opinion om barns rättigheter. ICS mål är att stärka barn och deras familjer för en trygg vardag både hemma och i skolan. 

 

Spela video

Vi minskar våldet mot barn i Kenya – för trygghet hemma & i skolan

Erikshjälpen

Vi minskar våldet mot barn i Kenya – för trygghet hemma & i skolan
Erikshjälpen

I Kenya är våld ett vanligt sätt att lösa problem och barn löper stor risk att utsättas för övergrepp i sin vardag. Susan Odiambo är 11 år och går i sjätte klass på Kodiaga Prison Primary School i Kisumu. Tidigare har Susan hållit svåra upplevelser för sig själv. Att tala med någon vuxen har bara förvärrat situationen och tystnadskulturen när det gäller våld mot barn är stark. Men genom ICS projekt Life Skills har Susan och hennes föräldrar lärt sig att prata med varandra om svåra saker. Susan kan vända sig till sina föräldrar eller sin lärare om hon har problem. 

– Vuxna är inte medvetna om att det är förbjudet att slå barn i Kenya, säger Lillian Onyango, programkoordinator för LifeSkills-projektet i Kisumu. Det är vanligt att använda våld som uppfostringsmetod, både i skolan och hemma. Vår uppgift är inte bara att informera vårdnadshavare och lärare om att de begår ett brott om de slår ett barn, utan också att stärka barnen och ge dem verktygen att stå upp för sina rättigheter. 

Vuxna är inte medvetna om att det är förbjudet att slå barn i Kenya.
Lillian Onyango, programkoordinator för LifeSkills

Målet med Life Skills är att i samverkan med barn, föräldrar, lärare och myndigheter, se till att barnen känner sig trygga, ge bättre sociala färdigheter och höja studiemotivationen.  

En trygg tillvaro är grunden för att kunna tillgodogöra sig en bra utbildning och Erikshjälpen arbetar i stora delar av världen med barns rätt till en trygg vardag.  

Eriksdagen 2024

På årets Eriksdag går hela dagskassan från Erikshjälpen Second Hands butiker till Erikshjälpens insatser för barns trygghet och skydd.  

Var med och stoppa våldet mot barn. Genom att handla i våra butiker lördagen den 27 april är du med och bidrar till att alla barn ska få en trygg uppväxt. 

Radiohjälpen har beslutat vilka projekt som kommer att tilldelas pengar från insamling till Världens Barn 2023. Erikshjälpen tar emot 12,5 miljoner kronor till insatser för barns rätt till utbildning, hälsa och trygghet.  

Insamlingen Världens Barn startade år 1997. Sedan dess har organisationen samlat in över två miljarder kronor. Under 2023 samlades 104,6 miljoner kronor in vilket resulterade i det näst högsta insamlingsresultatet sedan starten.   

Pengar till projekt som stärker barns rättigheter

Radiohjälpens insamling för Världens Barn, samlade under 2023 in 104,6 miljoner kronor. Nu får 23 projekt i 14 länder stöd för att stärka barns rättigheter. Projekten som tar del av stödet bidrar till att förbättra situationen för barn inom tre fokusområden: Skola, Hälsa och Trygghet. 

Barns rätt till utbildning

Inom området för barns rätt till utbildning får sju projekt dela på sammanlagt 45,3 miljoner kronor. Erikshjälpens insats i Mali är ett av projekten som tilldelas pengar. Även våra projekt med fokus på utbildning i Sydsudan har beviljats medel från Världens Barn.  

Drottning Silvias insamling går till Ukraina

I samband med Drottning Silvias 80-årsdag startade Drottningen en insamling som, tillsammans med stöd från Radiohjälpens katastroffond, resulterade i 5,3 miljoner kronor. Dessa medel gick till tre projekt i Ukraina med fokus på att förbättra barns psykiska hälsa. Ett av dessa projekt är vår insats genom partnerorganisationen Womens Concortium of Ukraine.  

I sommar lämnar Anette Alm Gustafsson sin tjänst som verkställande chef för Erikshjälpen Second Hand. Hennes efterträdare blir Jerker Sandell, som nu senast kommer från en chefsposition på IKEA.

Jerker började 2008 som timanställd i restaurangenmöbeljätten och klättrade under åren till sin nuvarande position som ekonomichef för IKEA Jönköpings marknadsområde, som innefattar länet med omnejd. 

Jerker Sandell är Erikshjälpen Second Hands nya verkställande chef
Jerker Sandell sitter i en beige soffa och tittar mot kameran.
Jerker Sandell är Erikshjälpen Second Hands nya verkställande chef

Jag har en passion för att se både människor och resultat växa, säger Jerker. Genom att vara öppna för utveckling tror jag att vi kan uppnå verklig tillväxt i verksamheten. Nu ser jag fram emot att vara en röst för att skapa verklig förändring. Att göra cirkulär konsumtion till ett naturligt beteende hos fler konsumenter. 

Trebarnspappan Jerker bor i Habo norr om Jönköping. På fritiden kretsar mycket i livet kring familj, vänner och träning och sedan några år tillbaka tillbringar han vinterhalvåret med att leda pojklaget i den lokala innebandyföreningen. Jerker spenderar gärna tid ute i skog och mark, på sommaren i löpspåret och på vintern i skidbacken. Han är också ideellt engagerad som kassör i Habo Equmenias barn- och ungdomsförening. 

Mattias Ingeson, generalsekreterare för Erikshjälpen och ordförande i Erikshjälpen Second Hand är mycket nöjd med rekryteringen. 

Jerker är en erfaren chef och ledare med stor erfarenhet av försäljning och utveckling av butikskoncept. Samtidigt är han djupt rotad i de värderingar som bär upp Erikshjälpen och kommer kunna hantera utmaningarna som ligger i att leda och utveckla en verksamhet som är både ideell och kommersiell. Vi ser fram emot att få välkomna Jerker in i Erikshjälpens ledning. 

Den 8 april besökte Jönköpings läns landshövding Brittis Benzler och riksdagens andre vice talman Julia Kronlid, Erikshjälpens huvudkontor i Huskvarna och Erikshjälpen Second Hand i Jönköping.  Besöket var en del i en större länsrundtur arrangerad av länsstyrelsen i Jönköping.  

Gruppbild på Anders Malmstigen, Britte Benzler, Julia Kronlid, Birgitta Johansson och Mattias Ingeson.
Anders Malmstigen, Brittis Benzler, Julia Kronlid, Birgitta Johansson och Mattias Ingeson
Gruppbild på Anette Alm Gustavsson, Caroline Pers, Julila Kronlid och Britte Benzler.
Anette Alm Gustavsson, Caroline Pehrs, Julia Kronlid och Brittis Benzler
Gruppbild på Anders Malmstigen, Britte Benzler, Julia Kronlid, Birgitta Johansson och Mattias Ingeson.
Anders Malmstigen, Brittis Benzler, Julia Kronlid, Birgitta Johansson och Mattias Ingeson
Gruppbild på Anette Alm Gustavsson, Caroline Pers, Julila Kronlid och Britte Benzler.
Anette Alm Gustavsson, Caroline Pehrs, Julia Kronlid och Brittis Benzler

Huvudkontoret i Huskvarna

Besöket på huvudkontoret i Huskvarna inleddes med att generalsekreterare Mattias Ingeson berättade om organisationens historia och arbetet för barns rättigheter i Sverige och världen. Julia Kronlids önskemål var bland annat att få veta mer om vårt arbete i Ukraina, och hur det påverkats av lågkonjunktur och andra globala kriser. Anders Malmstigen, internationell chef och Birgitta Johansson, Sverigechef gav en fördjupad bild av våra insatser.  

Erikshjälpen tog upp biståndsorganisationernas oro för regeringens nya strategi för utvecklingssamarbetet med civilsamhället, Civsam, och Julia Kronlid lovade att ta med sig frågan. Hon sa sig ha respekt för att svenska civilsamhällesorganisationer har stor kunskap om hur biståndet gör bäst nytta och hoppas på fortsatt gott samarbete. 

Rundvandring i second hand-butiken

Ett av andre vice talmannens önskemål inför dagen var att få besöka Erikshjälpen Second Hand. Verkställande chef Anette Alm Gustafsson och butikschef Caroline Pehrs tog emot i Jönköpingsbutiken. Både Brittis Benzler och Julia Kronlid visade stort intresse under rundvandringen och imponerades både av hur butiken är uppbyggd och hur Erikshjälpen Second Hand arbetar med social och miljömässig hållbarhet. 

Dagen avslutades med middag på länsresidenset i Jönköping. 

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
 1. Öppna Swish-appen.
 2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
 3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.