Västafrika

I Västafrika arbetar Erikshjälpen genom lokala partners i Burkina Faso, Mali och Benin. Arbetet i regionen är brett men med särskilt fokus på rätten till utbildning samt trygghet och skydd.

I Västafrika knyter vårt arbete an till alla våra temaområden: rätten till utbildning och fritid, hälsa samt trygghet och skydd. Humanitärt bistånd och katastrofriskreducering är också en del av arbetet i Västafrika. Vi arbetar tillsammans med lokala partnerorganisationer med ett integrerat tillvägagångssätt.

Politisk osäkerhet och klimatrelaterade kriser

Alla områden i regionen är drabbade av klimatförändringarna, med återkommande torka som huvudutmaning. Vi arbetar med att stärka människors motståndskraft till bland annat klimatrelaterade kriser som torka eller översvämningar. En annan utmaning i regionen är politisk osäkerhet, kopplat till väpnade konflikter.

Här finns Erikshjälpen i Västafrika

Vårt arbete utgår ifrån vårt regionkontor i huvudstaden Ouagadougou i Burkina Faso, men med personal i både Mali och Benin.

Arbetsfokus i länderna

Benin står inför flera utmaningar bland annat som rör barns rätt till utbildning med problem som att barn hoppar av skolan av olika anledningar och att barn med funktionsvariationer har svårt att få tillräcklig utbildning. Risken för att barn och ungdomar rekryteras till väpnade grupper är också hög.

Erikshjälpen arbetar i nära samarbete med lokala samarbetspartners och även med lokala myndigheter. Erikshjälpens huvudfokus ligger på barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd genom att bland annat skapa samhällsbaserade barnskyddsmekanismer och öka kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Erikshjälpen bidrar bland annat till:

 • Att införa barnskyddsmekanismer för att förebygga problem med skydd av barn.
 • Minskade fall av övergrepp på barn.
 • Ökat engagemang från myndigheter och polis gällande barns rättigheter.

Burkina Faso är ett land i allvarligt behov av humanitärt stöd. I ett nationellt perspektiv görs framsteg gällande trygghet och skydd för barn samtidigt som enorma utmaningar kvarstår. Eftersom många hushåll lever i extrem fattigdom drabbas landet av höga tal av barnarbete, sexuellt våld, barnäktenskap och oönskade tonårsgraviditeter.

Erikshjälpen arbetar tillsammans med lokala samarbetspartners i olika områden av Burkina Faso. I samtliga områden, som också är drabbade av klimatförändringar i form av torka, arbetar Erikshjälpen med stöd för anpassning och återhämtning efter klimatförändringarnas påverkan. Utöver det är vårt fokus i landet barns rätt till hälsa, trygghet och skydd samt utbildning.

Erikshjälpen bidrar bland annat till:

 • Att utbilda skyldighetsbärare, alltså staten och alla anställda i offentlig verksamhet, att inse sitt ansvar att respektera, skydda och främja barns rättigheter.
 • Barnklubbar och barnråd som lär barn om sina rättigheter och hur de ska rapportera om dessa rättigheter kränks.
 • Främja inkomstgenererande verksamhet för att stärka motståndskraften hos utsatta hushåll och göra det möjligt för dem att betala för skolgång samt hälso- och sjukvård för sina barn.

Mali är ett land som gjort framsteg på senare år inom olika områden kopplade till barns rättigheter. Dock kvarstår brister i den nationella lagstiftningen gällande bland annat kvinnlig könsstympning. Barnäktenskap och skadligt barnarbete är ytterligare faktorer som inskränker barns rätt till utbildning och fritid, hälsa samt trygghet och skydd.

Erikshjälpens arbete i Mali är främst inriktat på barn och deras rätt till utbildning och fritid, kombinerat med åtgärder för att främja barns rätt till hälsa samt trygghet och skydd. Det finns också ett särskilt fokus på att främja flickors förmåga till fria och hälsosamma val gällande sexualitet och reproduktion.

Erikshjälpen bidrar bland annat till:

 • Insatser för att få barn som hoppat av skolan att komma tillbaka till kvalitativ och inkluderande utbildning.
 • Minskat antal flickor som utsätts för könsstympning.
 • Samarbete mellan lokala organisationer och lokala myndigheter.

Publicerad: 04 maj 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
 1. Öppna Swish-appen.
 2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
 3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.