Västafrika

I Västafrika arbetar Erikshjälpen i Burkina Faso, Mali och Benin. Arbetet i regionen är brett men med särskilt fokus på rätten till utbildning samt trygghet och skydd.

I Västafrika knyter vårt arbete an till alla våra temaområden; rätten till utbildning, hälsa, skydd och humanitärt bistånd och katastrofriskreducering. Vi arbetar tillsammans med lokala partnerorganisationer främst på landsbygden. Det finns en ambition att i allt högre grad ta itu med även de utmaningar som barn står inför i de snabbt växande stadskärnorna i regionen.

Politisk osäkerhet och klimatrelaterade kriser

Alla områden i regionen är drabbade av klimatförändringarna, med återkommande torka som huvudutmaning. Vi arbetar med att stärka människors motståndskraft till bland annat klimatrelaterade kriser som torka eller översvämningar. En annan utmaning i regionen är politisk osäkerhet, kopplat till väpnade grupper och internaliserad terrorism.

Arbetsfokus i länderna

Erikshjälpens arbete i Mali är främst inriktat på barns rätt till utbildning och fritid, kombinerat med åtgärder för att främja barns rätt till hälsa samt trygghet och skydd. Det finns ett särskilt fokus på att bekämpa undernäring och kvinnlig könsstympning, samt en växande tonvikt på motståndskraft hos samhällen som utsätts för torka och andra effekter av klimatförändringarna.

Vårt arbete sker bland annat genom:

 • Strategiskt samarbete med religiösa ledare.
 • Utveckla så kallade speedschools, där tusentals barn har en ny chans att börja skolan varje år. Dessa skolor ger en andra chans för barn mellan 8 och 12 år som aldrig började skolan eller hoppade av tidigt.
 • Insatser för att förbättra den ordinarie skolsystemet i ett långsiktigt perspektiv och därmed minska antalet barn som inte går i skolan.

Erikshjälpen arbetar i de norra delarna av Benin, i några av de fattigaste områdena i landet. Erikshjälpens huvudfokus ligger på barns rätt till utbildning och trygghet och skydd genom att skapa samhällsbaserade barnskyddsmekanismer och kunskap om sexuella och reproduktiva hälsorättigheter.

Arbetet i Benin handlar bland annat om:

 • Medvetandehöjande åtgärder som i kombination med insatser för att organisera och mobilisera lokalsamhällena har skapat engagemang bland föräldrar och samhällsledare för att främja rätten till utbildning.
 • Stipendieprogram i avlägsna områden för att locka behöriga lärare att arbete i områdena.
 • Barnklubbar och kamratutbildning som arbetar för att stärka och skydda barns rättigheter.

Erikshjälpen arbetar i några av Burkina Fasos fattigaste landsbygdsområden. Vi arbetar också med barn som bor och arbetar på huvudstaden Ouagadougous gator. Vårt fokus i landet är barns rätt till hälsa, trygghet och skydd samt utbildning – och vi stärker dessa rättigheter genom till exempel förbättrad motståndskraft i utsatta samhällen och genom att bekämpa sexuellt våld, barnäktenskap och kvinnlig könsstympning.

Arbetet sker bland annat genom att:

 • Utbilda skyldighetsbärare. Med skyldighetsbärare menar vi staten och alla anställda i offentlig verksamhet som har ansvar att respektera, skydda och främja barnets rättigheter.
 • Barnklubbar och barnråd lär barn om sina rättigheter och hur de ska rapportera om dessa rättigheter kränks.
 • Främja inkomstgenererande verksamhet för att stärka motståndskraften hos utsatta hushåll och göra det möjligt för dem att betala för skolgång och hälso- och sjukvård för sina barn.

Här finns Erikshjälpen i Västafrika

Vårt arbete utgår ifrån vårt regionkontor i Ouagadougou, Burkina Faso, men har personal i både Mali och Benin.

Publicerad: 04 maj 2023

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
 1. Öppna Swish-appen.
 2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
 3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.