Frågan om moms på begagnade varor har återigen aktualiserats, både av regeringen och inom Svensk Handel. Erikshjälpen Second Hand gläds åt diskussionerna som ska främja den cirkulära omställningen, men vill också lyfta in det ideella perspektivet i debatten. Att slopa mervärdesskatten på begagnade varor innebär nämligen inte utjämnade konkurrensvillkor, utan att man drar undan mattan för ideella aktörer.

2016 beslutades att ideell second hand skulle vara fortsatt momsfri utifrån sin allmännyttiga verksamhet. De ideella organisationerna skulle, om vi konkurrerar på lika villkor som de kommersiella aktörerna, annars ”riskera att drabbas av försämrade förutsättningar med neddragning som följd”. Denna oro finns kvar än i dag.

I dagarna kom nyheten om att regeringen lanserar en utredning som ska undersöka om det går att förenkla regelverket för företag som säljer begagnade varor och för företag som vill skänka varor till välgörenhet. Svensk Handel kommenterar nyheten med att man saknar utredningar om momssatsen. Att dubbelbeskattningen som i dag sker på begagnade varor hos kommersiella företag hämmar ytterligare steg i omställningen. Vi håller i grunden med om detta påstående och dubbelbeskattningen är svår att försvara. Men för miljöns skull krävs i första hand en lagstiftning som tar itu med problematiken i överproduktionen och den ständigt ökande försäljningen av nyproducerade varor. Det bör kanske vara lite krångligt för företagen, inte så att de i stället väljer att kassera varor, men så att konsekvensen av överproduktionen faktiskt tillåts vara både kostsam och kännbar. Det är ett incitament att se över sin affärsidé. Det är nämligen inte cirkulärt att fortsätta producera nytt, för att sedan skänka bort det som inte sålts.

Anette Alm Gustafsson.
Anette Alm Gustafsson, Verkställande chef Erikshjälpen Second Hand
Cathrine Kylesten.
Cathrine Kylesten, Hållbarhetschef Erikshjälpen Second Hand
Anette Alm Gustafsson.
Anette Alm Gustafsson, Verkställande chef Erikshjälpen Second Hand
Cathrine Kylesten.
Cathrine Kylesten, Hållbarhetschef Erikshjälpen Second Hand

Det är positivt att Svensk Handel driver på för bättre förutsättningar för hela second hand-branschen. Vi välkomnar sänkt moms eller momsfrihet för miljön och omställningens skull. Men det väcker också en oro hos oss ideella second hand-aktörer när våra konkurrensfördelar ska suddas ut. Second hand-marknaden måste växa och nykonsumtionen minska – men att slopa momsen helt för kommersiell second hand skulle snedvrida konkurrensen och drabba ideell second hand som är en viktig del av civilsamhället.

Ju bättre förutsättningar kommersiella aktörer får desto svårare blir det för oss ideella krafter att höras genom bruset. Vi tävlar redan mot privata bolag med tunga investerare och rejäla marknadsbudgetar bakom sig, där vinsten går till aktieägarna. Hos ideell second hand går vinsten tillbaka till en hållbar samhällsutveckling genom ett omfattande socialt arbete, utöver miljönyttan i att återbruka.

Ideell second hand åtnjuter i dag konkurrensfördelar just för att vi är ideella;

 • Vi driver ett socialt arbete för människor långt ifrån arbetsmarknaden
 • Vi erbjuder plats för engagemang och gemenskap genom volontärskap
 • Vårt överskott återinvesteras i samhällets hållbara utveckling, lokalt och globalt.

Ytterligare en fråga att fundera över är för vem den förenklade eller sänkta momsen är till för? Andra exempel på ändrade skattesatser för att driva nya beteenden, som till exempel den på reparationer, visar att sänkt moms inte lett till lägre priser hos konsument. Och därmed inte ett förändrat konsumentbeteende. Sänkt moms på kommersiell second hand skulle underlätta för företagen, men leder det till att fler faktiskt handlar hållbart?

Ideell second hand kan inte jämföras med den kommersiella. Som bara en av Sveriges ideella second hand-aktörer har vi omkring 4000 medarbetare, varav en stor andel är praktikanter i arbetsträning eller lönebidragsställning på väg mot eller tillbaka till ett arbetsliv. 2022 gav våra butiker dessutom ett överskott på 89 miljoner till arbetet för barns rättigheter.

Huruvida momsen förenklas, sänks eller slopas helt kommer att ha avgörande konsekvenser för ideella aktörers konkurrenskraft i relation till de allt fler kommersiella aktörer som kliver in på återbruksmarknaden.

Vi välkomnar samtal med både Svensk Handel och regeringen om hur den cirkulära omställningen kan gynnas, samtidigt som civilsamhället ges fortsatta förutsättningar att bidra till samhällsnyttan.

Författare: 

Annette Alm Gustafsson, Verkställande chef för Erikshjälpen Second Hand

Cathrine Kylesten, Hållbarhetschef Erikshjälpen Second Hand

Detta är ett svar på en debattartikel som publicerats i JP.

I Staffan Eklöfs (SD) och Ida Kors (SD) debattartikel i JP den 17 januari skriver Sverigedemokraterna att farhågorna för att införa säkerhetszoner är överdrivna och att riskerna inte står i proportion till de potentiella vinsterna. ”Möjligheten att rädda ett barn från att rekryteras in i kriminella nätverk väger tyngre än risken för att ett barn kan komma att uppleva misstro.”

SD menar också att det är politikerna som har matat utlandsfödda med att de är diskriminerade. Man tar upp ett exempel från Erikshjälpen Framtidsverkstad där ungdomar upplever att alla tycker illa om människor som bor i förorterna.

Så är det givetvis inte, men ungdomars upplevelse kan vi inte ifrågasätta. Att de som utsätts för misstänkliggörande och visiteras upplever en misstro och minskad tillit till polis och samhälle är ingen risk utan redan verklighet. Flera studier visar att diskriminering, stigmatisering och rasism är ett faktum i vårt samhälle, faktorer som också djupt oroar FN:s barnrättskommitté.

Daniel Grahn med allvarsam blick.
Daniel Grahn, Generalsekreterare Erikshjälpen
Birgitta Johansson.
Birgitta Johansson, Sverigechef Erikshjälpen
Daniel Grahn med allvarsam blick.
Daniel Grahn, Generalsekreterare Erikshjälpen
Birgitta Johansson.
Birgitta Johansson, Sverigechef Erikshjälpen

Länk till offentliga samhället

Erikshjälpen Framtidsverkstad möter barn, unga och föräldrar i flera av Sveriges underprivilegierade områden. Vi lyssnar och synliggör deras röster och vill vara en länk till det offentliga samhället, som många saknar tillit till. Ofta möter vi barn och unga som tappat tron på sig själva och sina möjligheter.

Våld och kriminalitet måste stoppas samtidigt som vi behöver bygga upp tilliten till vårt samhälle. Då räcker inte tuffare tag. Barn är både offer och förövare menar Polischef Karin Götblad i sitt Vinterprat och beskriver hur barn hamnar i en rävsax som man inte kan ta sig ur. Hon hänvisar också till att samverkan mellan myndigheter och ett inkluderat civilsamhälle är nödvändigt. Samhället behöver bli bättre på att förstå ungas utsatthet.

Samma rättigheter

Barnkonventionen är tydlig: Alla barn har samma rättigheter, oavsett vart du bor. Så är inte fallet idag och Sverige fick senast förra året kritik från FN:s barnrättskommitté om att få bort skillnader och diskriminering på grund av bostadsort.

Erikshjälpen Framtidsverkstad vill bidra till att varje människas potential tas tillvara. Detta genom att stödja barn, unga och föräldrar att vara förändringsaktörer, både i sitt liv och i sitt område.

Det bidrar också till att bryta utanförskapet som annars riskerar att gå i arv. Det handlar inte om att klä kapabla människor i ”offerkofta”, utan att uppmuntra och stötta dem i att tro på sina förmågor för att kunna påverka sin framtid.

Så här säger en 15-årig deltagare i en av Erikshjälpens Framtidsverkstäder:
”Innan var det ingen som brydde sig om oss eller vår framtid, inte ens vi själva. Med Framtidsverkstaden förändrar vi inte bara synen på vårt område, vi förändrar oss också som människor.”

Människor får inte vara så lättkränkta, säger Staffan Eklöf och Ida Kors. Men att uppleva sig kränkt är en personlig upplevelse och det är inget som någon annan kan avgöra om man är. Känslan kan bara förändras genom positiva upplevelser och erfarenheter.

Säkerhetszoner kontraproduktivt

Särskilda säkerhetszoner är en kortsiktig insats som riskerar att bli kontraproduktiv och förstärka redan negativa cirklar. Förstärka den bild som många redan har av de här områdena, men också hur barnen som bor där ser på sig själva. Det är ingen tvekan om att alla former av kriminalitet och våld måste bekämpas och brottslingar lagföras, men då ska alla vara lika inför lagen oberoende av vilken adress man har. Vi får inte glömma att de flesta som bor i underprivilegierade områden är vanliga människor, som vill leva och ha ett bra liv med jobb, bostad och familj.

Författare:

Daniel Grahn, Generalsekreterare Erikshjälpen.

Birgitta Johansson, Sverigechef Erikshjälpen.

Just nu pågår en fruktansvärd humanitär katastrof mot bland annat barn i Gaza som kommer prägla Mellanöstern och omvärlden under många år framöver.

Situationen är olidlig.
Daniel Grahn, generalsekreterare på Erikshjälpen.
Daniel Grahn, generalsekreterare på Erikshjälpen.
Daniel Grahn med allvarsam blick.
Daniel Grahn, generalsekreterare på Erikshjälpen.

– Situationen är olidlig, det är förfärligt att hoppet om fred och försoning i regionen kan ha grusats för flera generationer framåt, säger Daniel Grahn, generalsekreterare på Erikshjälpen.

I en konflikt är barn särskilt sårbara och krig är den yttersta kränkningen av barns rättigheter. Ändå blir det allt vanligare att skolor, sjukhus och bostadshus är mål för krigförande länder. En strategi som strider mot all humanitär rätt och mänsklig värdighet.

– Det finns inget så djävulskt som att angripa barn, att använda dem som sköldar eller vapen, säger Daniel Grahn.

Nyligen översteg antalet dödsfall 25 000 i Gaza. Drabbade är främst civila och en tredjedel är barn. De som överlever bomber och markstrider riskerar i stället att dö av sjukdom, svält och uttorkning, om inte humanitär hjälp når fram i tid.

Det finns inget så djävulskt som att angripa barn.
Daniel Grahn, generalsekreterare på Erikshjälpen.

Erikshjälpen har ingen egen personal på plats eller genomför något direkt arbete i regionen, men vi följer utvecklingen noga.

– Kriget som drabbar oskyldiga barn på båda sidor är fullständigt oförsvarligt. Vi fördömer varje enskilt övergrepp mot barn, oavsett vilken sida av gränsen det sker, säger Daniel Grahn.

Erikshjälpen uppmanar alla inblandade i konflikten att respektera internationell humanitär rätt och sätta barns rättigheter främst. I vår roll vädjar vi till Sveriges regering att göra allt som står i dess makt för att nå en bestående vapenvila.

Våldet mot barn i Gaza och Israel måste få ett slut!

Bidra till hjälparbetet i Gaza

Erikshjälpen bistår inte med humanitära insatser i just Gaza men vi uppmanar dig att bidra till följande organisationer som gör ett viktigt arbete på plats:

Ge en gåva till de drabbade i Gaza, diakonia.se

Humanitär kris i Gaza, imsweden.se

Barnen i Gaza och Israel måste skyddas, raddabarnen.se

Akut behov av hjälp i Gaza, rodakorset.se

Bildtext: Personal från Individuell Människohjälps (IM) partnerorganisation Palestinian Medical Relief Society (PMRS). Foto: PMRS.

Bilder med sjukvårdspersonal är från Individuell Människohjälps (IM) partnerorganisation Palestinian Medical Relief Society (PMRS).

Författare: Daniel Grahn

Den cirkulära handeln med återbrukade varor spås en ljus framtid med stark tillväxt under de kommande åren. Våra Second Hand-butiker blir då allt viktigare när plånboken blir tunnare och klimatet skörare.

Svensk Handel presenterade nyligen sitt Stilindex, med en sammanfattning av modebranschens försäljningsutveckling under det gångna året. Det har varit ett tufft år med ett ännu tuffare avslut för klädhandlarna, och det ser inte ljusare ut framåt. Klädhandeln noterade en ökning på endast 0,3 procent mot föregående år i december och en tvåprocentig ökning över hela året.

De enorma volymer kläder som sätts på marknaden är ett hot mot barns trygghet.

Klädhandelns minskning är en naturlig följd av den ekonomiska utvecklingen, men vi vill tro att en del av det också har att göra med en ökad medvetenhet och insikten att klimat- och naturkrisen är ett allvar som behöver hanteras nu. De enorma volymerna som sätts på marknaden, utan verklig efterfrågan och utan chans till en bra hantering vid deras allt för tidiga end-of-life, är ett hot mot barns trygghet, nu och i framtiden.

Emelie Johansson, miljöstrateg.
Emelie Johansson.
Emelie Johansson, miljöstrateg.

När Erikshjälpen Second Hand nu sammanfattar nu sitt år 2023 kan vi konstatera att den cirkulära handeln är här för att stanna. Under 2023 ökade försäljningen av vuxenkläder med 8 procent. Det innebär en omsättning av 1 268 654 plagg i våra butiker. Totalt ökade Erikshjälpen Second Hand också sin totala försäljning med 10 procent under 2023 samt en ökning med 9 procent av antalet kunder.

Det som produceras ska vara av design och kvalitet som håller för att återbrukas.

Vår önskan är att modeproducenterna låter denna period av ekonomisk nedgång bli en reflektion kring volymproblemet. Under 2023 har det blivit tydligare än någonsin att det inte finns en cirkulär värdekedja inom fast fashion-systemet. Det är hög tid för förändring. Låt oss se minskade volymer av nyproducerat mode på marknaden och se till att det som produceras är av design och kvalitet som håller för att återbrukas. Det vinner både handeln, vi och framtida generationer på.

Författare: Emelie Johansson

Innan jul presenterade regeringen och Sverigedemokraterna sin reformagenda för svenskt bistånd. I reformagendan finns mycket som väcker oro för de länder som behöver mest stöd.

Det finns några positiva inslag i regeringens nya biståndspolitik, men framför allt mycket som väcker oro.
Anders Malmstigen, internationell chef på Erikshjälpen.
Anders Malmstigen, internationell chef på Erikshjälpen.
Anders Malmstigen.
Anders Malmstigen, internationell chef på Erikshjälpen.

Oro för kopplingen mellan handel och bistånd

– Det finns några positiva inslag i regeringens nya biståndspolitik, men framför allt mycket som väcker oro. Ett exempel är den tydliga koppling mellan handel och bistånd som nu leder till att man vänder ryggen till några av de länder som behöver mest stöd, säger Erikshjälpens internationella chef Anders Malmstigen.

”Bistånd för en ny era – Frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” heter regeringens reformagenda som ska bestämma riktningen för Sveriges framtida globala utvecklingsarbete.

När regeringens reformagenda för bistånd släpptes i början av december väntade Erikshjälpen med spänning på regleringsbrevet till Sida för att se vilka specifika följder den nya reformagendan skulle få. Regleringsbrevet med direktiv till Sidas verksamhet kom veckan efter och går till stor del i linje med de förändringar som reformagendan innehåller.

Biståndspolitiken har skiftat fokus från fattigdomsbekämpning till att främja handel och utveckling.
Anders Malmstigen.

– Tydligt är att biståndspolitiken skiftat fokus från fattigdomsbekämpning till att i första hand främja handel och utveckling, säger Anders Malmstigen.

Oron kring kopplingen mellan handel och bistånd är att Sveriges biståndspolitik rör sig bort från konfliktdrabbade länder där fattigdomen ökar. Detta gäller exempelvis Burkina Faso, Mali och Sydsudan, länder där Erikshjälpen är verksamma och där behoven ökat.

I regeringens direktiv till Sida för 2024 bekräftas nu att biståndet till dessa tre länder i Afrika, tillsammans med Kambodja i Asien, fasas ut inom ramen för ett pågående regionalt stöd. I de fyra länderna som fasas ut har Erikshjälpen insatser tillsammans med lokala partnerorganisationer.

– Regleringsbrevet bekräftade oron för att Sveriges bistånd inte längre sätter störst fokus på människor som lever i fattigdom och förtryck. Nu blir vårt och andra civilsamhällesorganisationers arbete än viktigare. Vi kan inte bara stillatigande se på hur svenska intressen ska styra vem som får del av biståndet, säger Anders Malmstigen.

Anders Malmstigen tillsammans med Erikshjälpens medarbetare i Burkina Faso.
Anders Malmstigen med medarbetare i Burkina Faso.
Anders Malmstigen tillsammans med Erikshjälpens medarbetare i Burkina Faso.
Nu blir vårt och andra civilsamhällesorganisationers arbete än viktigare.
Anders Malmstigen.

Analys av reformagenda och regleringsbrev

Concord Sverige är en paraplyplattform som samlar 82 biståndsorganisationer i civilsamhället. I sin analys av biståndspolitiken och regleringsbrevet till Sida lyfts några punkter särskilt fram av Concord:

 • Det generella villkoret om att medlen endast får användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer, för vad som kan klassificeras som bistånd, finns inte med i regleringsbrevet.
 • Anslagsposten för kommunikations- och informationsinsatser i Sverige tas bort helt.
 • Det blir ett lika lågt anslag till biståndet genom svenska folkrörelseorganisationer (CIVSAM-anslaget) som förra året.

Under året har Erikshjälpen tillsammans med nätverket Concord Sverige arbetat fram rekommendationer för hur regeringens biståndsreformer bör se ut för en hållbar global utveckling. En viktig pusselbit har varit att säkerställa att man kan hålla löftet om ökad finansiering till civilsamhället.

I reformagendan finns tecken på att ett framtida samarbete med civilsamhällsorganisationer är prioriterat, men det finns inga tydliga strategier.

– Nu gäller det bara att se till att detta omsätts i praktiken. Även om stödet som förmedlas genom svenska folkrörelseorganisationer proportionerligt har ökat, så är det ändå i faktiska pengar en minskning som vi ser. Detta eftersom biståndets totala volym minskat, säger Anders Malmstigen.

Positivt med reformagendan

I regeringens reformagenda för biståndet ser Erikshjälpen positivt på att barn lyfts fram som en prioriterad grupp med egna specifika rättigheter och att flickors fri- och rättigheter får en framskjuten position. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, och att arbeta mot exempelvis könsstympning finns även det med på agendan, vilket bådar gott för framtiden. Men viktigt är nu att barns rättigheter synliggörs i kommande strategier för att få ordentligt genomslag.

Analys av reformagenda för biståndet, concord.se.

Analys av regleringsbrev till Sida, concord.se.

Läs Anders Malmstigens debattreplik på ämnet i Dagen, Sverige fasar ut stöd till särskilt utsatta länder, Dagen.se.

Författare: Lena Elf.

Närmare 118 miljoner flickor runt om i världen står utanför skolsystemet. I en gemensam debattartikel uppmärksammar Erikshjälpen tillsammans med sju andra organisationer flickors rätt till utbildning.

Läs debattartikeln i Global Bar Magazine här: Debatt: Satsa på flickors utbildning och fördubbla resultaten.

Utbildning för flickor är ett skydd mot både barnäktenskap och barnarbete. Satsningar för att stärka flickors rättigheter är viktiga och gynnsamma både för flickor och deras familjer, för hela samhällen och för den globala utvecklingen.

Tillsammans med sju andra organisationer deltar Erikshjälpen i ett samarbetsprojekt som är finansierat av Postkodlotteriet och koordinerat av Postkodsstiftelsen. Samarbetsprojektet innebär att flera olika projekt genomförs i olika delar av världen för att ge flickor tillgång till utbildning.

Får flickor studera minskar risken för barnäktenskap och bortgifte.
Två flickor som studerar.
Får flickor studera minskar risken för barnäktenskap och bortgifte.

Den 16-23 november lanserar Erikshjälpen Second Hand ”Vanliga veckan”, med utökade öppettider för att uppmuntra konsumenter att handla cirkulärt.

Erikshjälpen Second Hands ”Vanliga veckan” inträffar strax innan årets stora köphelg, Black Friday. ”Vanliga veckan” innebär en vecka med utökade öppettider, men annars som en vanlig vecka i second hand-kedjans butiker.

Det är dags att förändra vår syn på vad som är ett vanligt sätt att konsumera.
Cathrine Kylesten

– Vi behöver inte erbjuda varor med nedsatt pris för att vara konkurrenskraftiga och vi behöver inte göra oss till för att verka hållbara. Vi är hållbara i vår vardag och känner trygghet och stor stolthet över den verksamhet vi bedriver – 365 dagar om året, säger Cathrine Kylesten.

I denna tid skriker handeln ut sina rabatter medan det i andra änden möts upp med olika hållbarhetspåståenden för att bättra på sin image. Varje år slås nya försäljningsrekord, samtidigt som klimatkrisens effekter blir alltmer kännbara. Lagstiftning, globala överenskommelser och klimatrapporter talar sitt tydliga språk – men ändå fortsätter företag att producera, och vi människor att konsumera, nytt.

– Det är dags att förändra vår syn på vad som är ett vanligt sätt att konsumera. Hur kan det exempelvis vara så att det anses mysigt att sova i en hotellsäng, men samtidigt kan man inte tänka sig att köpa lakan second hand? säger Cathrine Kylesten.

I den kraftiga lågkonjunkturen framställs Black Friday som en slags ”välgörenhet för konsumenter” – en möjlighet att handla prisvärt fast pengarna tryter. Men i stället lockar konceptet folk att köpa mer än de har planerat, saker som inte behövs, men som ändå kostar planeten i form av råmaterial, vatten, kemikalier, energi och giftiga utsläpp.

– Fler konsumenter vill handla hållbart och cirkulärt, inte fortsätta att driva på jordens uppvärmning genom sitt köpbeteende, säger Cathrine Kylesten. Vi vill påverka normen för att second hand ska ses som något för alla och vill att fler ska få upp ögonen för vår hållbara vardag.

Vi vill påverka normen för att second hand ska ses som något för alla och vill att fler ska få upp ögonen för vår hållbara vardag.
Cathrine Kylesten
Cathrine Kylesten, hållbarhetsstrateg Erikshjälpen
Cathrine Kylesten.
Cathrine Kylesten, hållbarhetsstrateg Erikshjälpen

Läs gärna Erikshjälpens debattartikel i ämnet som publicerats i Göteborgs-Posten.

Det som är ”ofräscht” är inte att handla begagnat utan hetsen att köpa nytt.

När har din närmsta butik öppet?

EU:s bistånd nådde sin hittills högsta nivå 2022, framför allt som effekt av stödet till Ukraina. Men även urholkningen av biståndet nådde nya rekordnivåer. Mer än en femtedel av EU:s bistånd uppfyller inte grundkriterierna för att definieras som bistånd. Detta framkommer i AidWatch-rapporten som tas fram av CONCORD Europa varje år.

Från Afrika till Ukraina

EU:s bistånd ökade till 0,59 procent av bruttonationalinkomsten, BNI, under 2022, att jämföra med 0,48 procent 2021. Stödet till Ukraina och närområdet stod för så gott som hela ökningen av EU:s och medlemsstaternas bistånd. Samtidigt minskade biståndet till Afrika söder om Sahara med hela 7,8 procent 2022. Där finns majoriteten av de enligt FN:s definition minst utvecklade länderna, och många av de människor som drabbas hårdast av effekter av klimatförändringar, krig och konflikter, växande skuldbördor och hot mot livsmedelsförsörjningen.

Många barn och unga som vi möter i länder som Burkina Faso och Sydsudan blir idag svikna av beslutsfattare som inte står upp för barns rättigheter enligt barnkonventionen. Det gäller beslutsfattare både i de länderna och i Europa.
Daniel Grahn, generalsekreterare Erikshjälpen.

Endast tre länder, Luxemburg, Sverige och Tyskland, nådde åtagandet om att avsätta minst 0,7 procent av BNI i bistånd. För första gången på fyra decennier hamnade Danmark under 0,7 procent.

– Inom Erikshjälpen har vi fullt fokus på att använda våra knappa resurser för att bekämpa fattigdom och bidra till Globala målen. Det minsta man kan förvänta sig i det kritiska globala läget just nu är att våra beslutsfattare i Sverige och EU använder biståndet så att de mest utsatta nås först och får mest, säger Daniel Grahn.

Daniel Grahn, generalsekreterare Erikshjälpen.
Daniel Grahn
Daniel Grahn, generalsekreterare Erikshjälpen.

Urholkat bistånd

Så mycket som var femte biståndspeng, hela 20 miljarder euro, rapporteras som bistånd men uppfyller inte kriterierna. Pengarna fokuserar inte på de människor i fattigdom och förtryck de är avsedda för.

– Vi arbetar med 3,5 miljoner bönder i 20 länder. Ofta kvinnor. De kämpar mot torka, skyfall, översvämningar och växande hunger i en ekonomisk kris som chockhöjt priser på utsäde, frön och bränsle. Det finns en grundläggande orättvisa i hur de drabbas av klimatförändringar, krig och ojämlikheter som de inte har orsakat, säger Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect.

Den största delen av urholkningen står användandet av biståndsmedel för att täcka inhemska flyktingkostnader för. Det har lett till att några EU-medlemsstater 2022 ger så mycket som hälften, i vissa fall ännu mer, av sitt bistånd till sig själva. Totalt utgör inhemska flyktingkostnader 13,9 miljarder euro. En annan bidragande orsak är att medlemsländer överdriver hur mycket av deras långivning som är bistånd med hela 1,7 miljarder euro.

I halvtid står vi längre ifrån flera av de Globala målen än när vi började. Nu måste trenden vända snabbt! Både pandemin och stödet till Ukraina visar att vi kan när vi vill. Beslutsfattare i EU måste klara av att se världen också bortom Europa.
Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect.
Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect.
Anna Tibblin, generalsekreterare ForumCiv.
Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect.

Sverige

I Sverige blev det 3,9 miljarder kronor som i slutändan gick till att täcka inhemska flyktingkostnader, efter ett år av många och plötsliga budgetändringar. Eftersom Migrationsverkets prognoser visat sig vara överdrivna användes inte 2,1 miljarder kronor. Regeringen, varken den nuvarande eller föregående, har ändå inte återfört pengarna till biståndsverksamheten.

Det är stötande att Sverige inte klarar av att ta emot människor som flyr krigets fasor i Ukraina utan att ta pengarna från utsatta grupper i Afrika, Asien och Latinamerika.
Anna Stenvinkel, generalsekreterare ForumCIv.

Samtidigt som EU-biståndet ökar totalt sett minskar Sveriges bistånd till 0,9 procent av BNI, och minskningen förväntas fortsätta under de kommande åren.

Läs mer om Sveriges förväntade minskning av bistånd, ”Endast Miljöpartiet och Vänsterpartiet står fast vid enprocentsmålet”.

– Det var också förfärligt att se hur mycket arbetet försvårades för våra medlemmar och deras samarbetspartners för att denna och tidigare regeringar hanterade flytten av pengar mellan Sidas och Migrationsverkets budgetar så illa. Ett mer stabilt och långsiktigt system måste till för detta, säger Anna Stenvinkel, generalsekreterare ForumCIv.

Anna Stenvinkel, generalsekreterare ForumCIv.
Anna Stenvinkel, generalsekreterare We Effect.
Anna Stenvinkel, generalsekreterare ForumCIv.

Fakta Aidwatch-rapporten

AidWatch-rapporten tas fram årligen av den europeiska plattformen för hållbar utveckling och internationellt samarbete, CONCORD Europa. CONCORD Sverige är en av 26 nationella plattformar inom CONCORD Europa.

CONCORD Sverige har samordnat arbetet med rekommendationerna till den svenska regeringen på Sverigesidan i rapporten. Här följer en kortversion av dem:

 • Säkerställ att alla förslag i biståndspolitiken kopplar tydligt till det riksdagsbundna övergripande målet med biståndet, till ett rättighetsperspektiv och fattiga människors perspektiv, och upprätthåller de internationella principerna för effektivt utvecklingssamarbete och OECD DAC-reglerna.
 • Behåll tyngdpunkten i biståndet på de minst utvecklade länderna, där behoven är störst och möjligheten att mobilisera andra finansiella resurser är minst, och säkerställ att processen för landfokusering är väl genomtänkt och transparent med tydliga kriterier.
 • Öka budgettransparensen, både när det gäller biståndets nivå av BNI, och att åtgärda den återkommande överbudgeteringen av inhemska flyktingkostnader ur biståndet.
 • Håll löftet om ökat finansiellt stöd till civilsamhället, kvinnors och flickors rättigheter, samt demokrati- och människorättsförsvarare.

Läs mer om CONCORD Europa.

Länk till rapporten i sin helhet: Aidwatch 2023

Författare: Lena Elf

I en gemensam debattartikel skriver Erikshjälpen och World Childhood Foundation om nya rapporter som bekräftar riskerna med att växa upp på barnhem.

De skadliga effekterna av barnhem är kända sedan länge. Barn på institution löper kraftigt ökad risk att utsättas för våld och övergrepp och de bär ofta med sig trauman och anknytningsproblem hela livet. Dessa barn löper också ökad risk att hamna i kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa. Barnhem är helt enkelt inte en trygg plats för barn.

Upp till 90 procent av barn på institution ute i världen har någon förälder i livet. Ofta är det istället fattigdom eller andra sociala trauman som gör att barn placeras på barnhem. Allt fler länder väljer nu att stänga ner barnhem och investera i stödinsatser så att barn ska kunna växa upp i familjer. Trots detta lever en bild av att barnhem är bra för barn i utsatthet kvar. Donationer från Sverige och andra länder fortsätter att strömma till, när behoven egentligen ser helt annorlunda ut.

Paula Guillet de Monthoux
Paula Guillet de Monthoux, Childhoood
Daniel Grahn
Daniel Grahn, Erikshjälpen
Paula Guillet de Monthoux
Paula Guillet de Monthoux, Childhoood
Daniel Grahn
Daniel Grahn, Erikshjälpen

Erikshjälpen tillsammans med World Childhood Foundation arbetar för att sprida kunskap och skapa debatt om hur barn påverkas av att växa upp på barnhem och uppmuntra till ett engagemang mot mer hållbara alternativ.

Läs vår debattartikel i Aftonbladet här: Sluta skänk pengar till barnhem, svenskar

I veckan godkände Ugandas president en av världens strängaste hbtqi-lagar – där bland annat ”förvärrad homosexualitet” kan leda till dödsstraff. Erikshjälpen tar kraftigt avstånd till den nya lagen då den kränker mänskliga rättigheter och försvårar vårt arbete i landet.

Uganda har sedan länge haft stränga antigaylagar. 2014 undertecknade Ugandas president Yoweri Museveni, en kontroversiell lag som syftade till att förbjuda homosexualitet. Lagen innebär stränga straff för samkönade relationer och ”homosexuella handlingar”, inklusive livstids fängelse för upprepade brott. Nu skärps lagarna ytterligare – vilket betyder att en människas sexualitet i landet kan leda till dödsstraff. De nya lagarna riktar sig även mot bisexuella, transpersoner och queera.

En regnbågsfärgad HBTQ flagga svajar i vinden.

En fråga om mänskliga rättigheter

Erikshjälpen har flera insatser i Uganda, där vi arbetar tillsammans med lokala partnerorganisationer för att säkerställa att barns rättigheter tillgodoses. Vårt arbete vilar på FN:s barnkonvention som lyfter alla individers lika och unika värde, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, livsåskådning eller religion.

Att straffa människor på grund av deras sexualitet äventyrar deras grundläggande friheter och rättigheter. Lagarna skapar dessutom ett klimat av fruktan och hat, vilket leder till stigmatisering, förföljelse och våld – där människor tvingas leva i hemlighet eller fly landet för att undvika trakasserier och diskriminering.

Vi tar kraftigt avstånd från den nya lagen. Den kränker inte bara alla människors rätt till sin sexualitet, det är en kränkning mot mänskliga rättigheter – något som försvårar vårt viktiga arbete för barnen i Uganda. Och världen de drömmer om.

Betala med Swish genom att skanna QR-koden

QR kod Erikshjälpen
Gör så här:
 1. Öppna Swish-appen.
 2. Tryck på “Skanna” och rikta kameran över QR-koden.
 3. Bekräfta och signera betalningen med mobilt BankID.