fbpx

Barn döms orättvist när föräldrar frihetsberövas

Genom att inte få det stöd de behöver straffas barn för de kriminella handlingar deras föräldrar begått. Nu måste Sverige ta dessa barns rättigheter och behov på allvar – för barnens och för hela samhällets skull.

Socialstyrelsens kartläggning av samhällets insatser för barn med frihetsberövade föräldrar visar att stödet inte är tillräckligt. Kartläggningen är gjord på uppdrag av regeringen. Tillsammans med Göteborgs Räddningsmission står Erikshjälpen bakom verksamheten Solrosen, som finns för barn och familjer med en frihetsberövad familjemedlem. Erikshjälpen och Göteborgs Räddningsmission anser nu att Sverige måste ta krafttag för att hjälpa och stötta den här gruppen barn.

Beräkningar visar att det kan vara omkring 160 000 barn och ungdomar som årligen har en förälder som lagförs för brott. Om vi dessutom lägger till barn med en förälder som är häktad, eller med syskon eller annan nära anhörig som är frihetsberövad, blir siffran betydligt högre.  

Under 2018 har Socialstyrelsen gjort en kartläggning av vilket stöd som barn till frihetsberövade får runt om i Sveriges kommuner. Vi välkomnar denna kartläggning, den är viktig för det fortsatta arbetet. Men kartläggningen får inte stanna vid bara en kartläggning – den måste bli ett verktyg till förändring.

”Får man älska en förälder som har mördat?”

”Får man älska en förälder som har mördat?”. ”Vad ska jag säga till min fröken?”. ”Är det okej att längta efter någon som är kriminell?”. En kartläggning, som den som Socialstyrelsen har gjort, besvarar inte barns frågor och ger dem inte stöd. Men den kan visa det stora behovet av att någon kan besvara dem. Nu är det upp till samhället att göra mer för att synliggöra och tillgodose dessa barns rättigheter.

”Man ska ha tur om man ska få stöd”. Så säger en del av de ungdomar vi möter genom verksamheten Solrosen, som finns till för barn och familjer med en frihetsberövad familjemedlem.  

Solrosen grundades i Göteborg 1999 och öppnade ny verksamhet i Borås 2016. Utifrån detta arbete skapades en specifik arbetsmodell som används på Vårsols Familjecenter i Jönköping och på Kumulus i Umeå. Bakom arbetet står Erikshjälpen och Göteborgs Räddningsmission. Insatserna handlar bland annat om uppsökande verksamhet på häkten och anstalter, möjligheter för barnet att bearbeta det som hänt och stöd till föräldern på utsidan.  

”Kartläggningen får inte stanna vid bara en kartläggning – den måste bli ett verktyg till förändring.”

Barnen är i stor grad hänvisade till hur vuxna i olika stödfunktioner eller föräldrarna, väljer att hantera situationen och socialtjänsten får inte per automatik kontakt med dem. Det är ingen självklarhet att dessa barn får något stöd alls. Samhället måste sluta glömma de här barnen och se till att alla har tillgång till anpassat stöd oavsett bakgrund eller var i landet de bor. 

Under de 19 år som Solrosen arbetat med dessa barn har det gjorts andra kartläggningar och rapporter om barn med frihetsberövade föräldrar, som visat på bristen av stöd. Trots det har väldigt lite hänt för just denna grupp. Andra grupper av barn som anhöriga har lyfts, genom lagändringar och nya stödfunktioner, men barn till frihetsberövade riskerar fortfarande att ”falla mellan stolarna”. Kanske det är dags för nya lagändringar och riktade medel till kommunerna?

”Om samhället på allvar menar att barn inte bär någon skuld för en förälders brott måste också barnet ges möjlighet att bearbeta, avlastas skuld och växa till trygga medborgare.”

Som idéburna aktörer driver Göteborgs Räddningsmission och Erikshjälpen ett förändringsarbete och sprider verksamma metoder och arbetssätt. FoU i Västs utvärdering 2018 visar också vikten av vårt arbete. Vi välkomnar olika samarbeten med kommuner och vet att många idéburna aktörer erbjuder ett viktigt stöd som myndigheter inte kan eller har svårt att tillgodose. Vi ser dock att detta stöd fortfarande saknas i många kommuner. Nu när Barnkonventionen blir lag måste varje kommun avsätta resurser för dessa utmaningar.

Om samhället på allvar menar att barn inte bär någon skuld för en förälders brott måste också barnet ges möjlighet att bearbeta, avlastas skuld och växa till trygga medborgare. 

Daniel Grahn, generalsekreterare Erikshjälpen

Emil Mattson, direktor Göteborgs Räddningsmission