fbpx
Vem bär ansvaret för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda? Att de blir lyssnade på? Att de får möjlighet till en meningsfull fritid? Att de får den hälso- och sjukvård de har rätt till? Att de får skydd och slipper utsättas för övergrepp av olika slag? Erikshjälpens arbete i Sverige är en omfattande och […]

Sverige

Vem bär ansvaret för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda? Att de blir lyssnade på? Att de får möjlighet till en meningsfull fritid? Att de får den hälso- och sjukvård de har rätt till? Att de får skydd och slipper utsättas för övergrepp av olika slag?

Erikshjälpens arbete i Sverige är en omfattande och växande verksamhet med övergripande syfte att förändra vardagen för barn i utsatta livssituationer.

”Erikshjälpens mål är att varje barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och vill vara en stark röst för barn i utsatta situationer.”

Vi verkar för att barn och familjer ska ges förutsättningar att genom egen drivkraft utvecklas under goda uppväxtvillkor. Genom specifika koncept och genom samarbeten med andra aktörer arbetar Erikshjälpen på bred front för att stärka barns rättigheter och delaktighet i samhället.

 Barns rätt till hälsa

Erikshjälpens arbete startade i slutet av 1940-talet med Erik Nilssons engagemang för sjuka barn. Erik, som själv var blödarsjuk, visste av egen erfarenhet hur jobbigt det var att befinna sig långa perioder på sjukhus. Barns rätt till en god hälsa har sedan dess varit ett arbete som ligger Erikshjälpen varmt om hjärtat. Då som nu ser vi hur viktigt där att se barnets sociala situation i ohälsan. Detta vill vi exempelvis göra genom att uppmuntra, bryta ensamhet och se till det friska hos barnet.

Genom vårt samarbete med föreningen Kultursjukhuset kan barn som vistas på sjukhus under längre perioder få stöd och uppmuntran i en svår sjukdomssituation. Läs mer om vårt samarbete med föreningen KulturSjukhuset.

 Barns rätt till trygghet och skydd

Varje barn har rätt till skydd och till att växa upp under trygga förhållanden. En viktig faktor för att barn ska känna trygghet är att ha trygga vuxna runt omkring sig. Många barn i Sverige lever med föräldrar eller nära anhöriga som av olika anledningar inte kan ge den trygghet eller stabilitet som ett barn behöver. Erikshjälpen vill med sitt arbete ge stöd och hjälp till barn som lever i utsatta familjesituationer. Det kan exempelvis handla om att få träffa andra barn och familjer som lever i en liknande livssituation.

Erikshjälpen arbetar bland annat för att barn med en förälder eller nära anhörig aktuell inom kriminalvården ska få rätt till information och eget stöd. Läs mer om hur vi tillsammans med Räddningsmissionen arbetar genom Solrosen.

 Barns rätt till lek, vila och fritid

I Sverige har föreningslivet länge haft en avgörande funktion i samhällets demokratiska organisering och stor betydelse som social mötesplats och främjare av meningsfulla fritidsaktiviteter. Idag ser vi dels att många barn inte har möjlighet att delta på grund av t.ex. ekonomiska skäl och dels ser vi att allt färre barn och unga är aktiva i någon förening. Erikshjälpen arbetar för att alla barn ska ha en meningsfull fritid och lov att se fram emot och stödjer olika typer av barn- och ungdomsverksamheter. Vi vill även ta tillvara på barns förmåga att ta initiativ och deras kapacitet att genomföra idéer och arbetar därför med att skapa arenor för barns delaktighet.

Genom Football for all Global får ungdomar möjlighet att utvecklas sportsligt, akademiskt, socialt och existentiellt.

Kunskapsspridning om barns rättigheter

Verktyg för barns rättigheter

Enligt artikel 42 i barnkonventionen har alla barn och vuxna rätt att få veta vad som står i barnkonventionen. Erikshjälpen arbetar aktivt med att sprida kunskap om barns rättigheter och att ge redskap till både barn och vuxna att tillämpa och arbeta med barnkonventionen i vardagen.

Erikshjälpen arbetar med att:

  • Öka kunskap och påverka attityder och värderingar genom att sprida kunskap till både barn och vuxna om barns rättigheter och situation i Sverige och runt om i vår värld.
  • Påverka den allmänna opinionen om vikten av att ta barns rättigheter på allvar.
  • Påverka beslutsfattare och makthavare att ta sitt ansvar i en riktning som stärker barns rättigheter i Sverige men också i internationella samarbetsorgan.

I Sverige har Erikshjälpen två koncept för kunskapsspridning och verktyg för barns rättigheter: Rafiki och Barnrättsäventyret.

Stipendier och fonder

Erikshjälpen har en fond kopplad till våra butiken i Kungsbacka. Syftet med fonderna är att uppmuntra goda insatser för barn och ungdomar lokalt och därmed skapa bättre framtidsförutsättningar, främja inkludering i föreningsliv och integration och minska risken för utanförskap. Läs mer om Erikshjälpens Kungsbackafond.

2019 och 2020 delar Erikshjälpen inte ut några anslag. Läs mer här.

 

Berättelser om arbetet