fbpx

Samarbeten

Erikshjälpen samarbetar med flera andra organisationer och finns med i nationella nätverk samt nätverk på EU- och global nivå. Vi tror att öppenhet skapar möjligheter och att vi växer och lär oss i samarbete med andra.

Genom samarbeten kan vi utbyta erfarenheter, få ny kunskap, bli effektivare och samla in mer pengar till arbetet för barns rättigheter. Då kan vi göra mer för fler barn. Samarbetena sker både i Sverige och i andra länder Erikshjälpen verkar.

Våra samarbetspartners är viktiga för oss. Här har vi samlat några av dem.

 


Skandinaviska Läkarbanken

Sedan Skandinaviska Läkarbanken startades 1990 har läkare och annan vårdpersonal gjort motsvarande 7 000 arbetsveckor i volontärinsatser på samarbetssjukhus runt om i världen (till och med 2020).

Skandinaviska Läkarbanken är en ideell organisation vars målsättning är att utifrån en kristen livssyn arbeta för att människor i låginkomstländer skall ha tillgång till hälso- och sjukvård. Varje år brukar Skandinaviska Läkarbanken skicka runt 50 läkare och andra vårdspecialister till olika samarbetssjukhus, ofta missionssjukhus, i länder som Nepal, Tanzania, Kenya och Centralafrikanska Republiken. Uppdragen kan också vara akutinsatser efter jordbävningar eller andra katastrofer.

Skandinaviska Läkarbanken samverkar med Erikshjälpen i en del projekt utomlands, genom ett gemensamt kontor i Sverige och genom att Skandinaviska Läkarbankens koordinator har sin anställning genom Erikshjälpen. Skandinaviska Läkarbanken samverkar också med Rotary Doctors Sweden.

skandinaviskalakarbanken.se


Världens Barn

Riksinsamlingen för Världens Barn är en av Radiohjälpens största insamlingskampanjer. Den sker i samarbete med 13 civilsamhällesorganisationer, SVT och Sveriges Radio P4. Kampanjen är aktiv året runt men har störst fokus i september/oktober.

Erikshjälpen är en av de 13 organisationer som deltar i kampanjen och även får medel från Världens Barn-insamlingen. Pengarna går bland annat till insatser för att fler barn i marginaliserade områden av Bangladesh ska få tillgång till utbildning.

Erikshjälpen Second Hand-butikerna bidrar varje år till Världens Barn-kampanjen genom att en lördag i oktober skänka sina dagskassor till insamlingen.

varldensbarn.se


Postkodlotteriet

Syftet med Postkodlotteriet är att bidra till ett starkt civilsamhälleVerksamhetens överskott, som de senaste åren har varit runt en miljard kronor, fördelas till ett 50-tal ideella organisationer som kämpar för att människor, djur och natur ska få bättre villkor. 

Erikshjälpen är en av Postkodlotteriets förmånstagare och får varje år medel som kan användas till arbete både i Sverige och utomlands. Erikshjälpen har också vid flera tillfällen fått pengar till olika specialprojekt, bland annat för att arbeta mot barnäktenskap i gränslandet mellan Sydsudan, Uganda och Kenya samt för att skapa möjligheter till integration för romer i Rumänien. 

postkodlotteriet.se


Human Bridge

Human Bridge är en organisation som bildades 2001 av Läkarmissionen och ErikshjälpenBistånd, miljö och sociala insatser är Human Bridges huvudområden och organisationen skickar varje år materialbistånd till 20-30 länder. 

Human Bridge samlar in, reparerar och skickar ut sjukvårdsmaterial och hjälpmedel till främst länder i Afrika, Östeuropa och Mellanöstern. Organisationen samlar också in kläder och skor som antingen går till biståndsinsatser eller säljs i second hand-butiker för att generera medel som bekostar sändningarna med materialbistånd. 

En del av Human Bridges insatser sker i samverkan med Erikshjälpen eller Läkarmissionen, till exempel vid katastrofer. 

humanbridge.se 


Kvalifonden

Kavlifonden är livsmedelskoncernen Kavlis stiftelse. Hela överskottet från Kavli går till att stödja välgörande ändamål, med fokus på forskning och humanitära projekt.

Kavlifonden stöttar Erikshjälpen Framtidsverkstad i Uppsala och Helsingborg. Arbetet handlar om att öka delaktigheten hos barn, unga och föräldrar i att utveckla sina bostadsområden och göra dem mer inkluderande, trygga och levande. Genom att stärka barn och ungas egna drömmar, drivkrafter och förmågor skapas långsiktig positiv förändring.

 


H.M. Drottning Silvias Stiftelse

Drottning Silvias Stiftelse – Care About the Children har en vision att utifrån FN:s barnkonvention verka för en värld där alla barn får sina mest grundläggande behov uppfyllda. De ska få en möjlighet att gå i skolan, få god vård och omsorg, känna trygghet och glädje under sin uppväxt – kort sagt få vara just barn.

Stiftelsen stöttar Erikshjälpens arbete i delstatens Kachin i Myanmar, med att barn som bor i och runt omkring flyktingläger, ska få tillgång till mat, boende, och ha möjlighet att gå i skola.

drottningsilviasstiftelse.se/


Svenska Missionsrådet

Svenska Missionsrådet är en paraplyorganisation för organisationer och kyrkor som på kristen grund arbetar både i Sverige och internationellt. De arbetar för hållbar utveckling, ökad rättvisa och minskad fattigdom. Svenska missionsrådets främsta uppdrag är att skapa mötesplatser för samarbete och reflektion bland våra medlemsorganisationer. Svenska Missionsrådet får, tillsammans med sina medlemsorganisationer, medel från Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) för att främja utvecklingssamarbete. 

Erikshjälpen är en av Svenska Missionsrådets medlemsorganisationer och får således en stor andel av sin årliga budget från Sida genom Svenska MissionsrådetErikshjälpens erhållna medel från Svenska Missionsrådet går både till Erikshjälpens globala program runt om i världen samt till projekt i Sverige såsom Rafiki och Barnhemsdialogen. 


Delmos

Delegationen mot segregation (Delmos) har till uppgift att främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Delmos är en myndighet och har som långsiktigt mål att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation.

Delmos finansierar tillsammans med Erikshjälpen, Rädda Barnen, Räddningsmissionen, Coompanion, Bräcka Diakoni och stadsmissionen projektet Lövgärdet Göteborg för att minska och motverka segregation. Delmos ger även medel för att stödja Erikshjälpens Framtidsverkstad i Motala som syftar till att främja goda livsvillkor och uppväxtförhållanden på Ekön samt bidra till ökad integration och inkludering för social sammanhållning i Motala kommun.


Högskolan i Borås och Vinnova

Högskolan i Borås driver flera forskningsprojekt och utbildningar som genomsyras av målen i Agenda 2030. Högskolan i Borås vill tillsammans med lokala och nationella aktörer gör skillnad i samhället, för att skapa kunskap och tillsammans stärka varandras utveckling med syfte att vara en motor för en hållbar framtid. Tillsammans med Erikshjälpen och flera andra samarbetspartners, arbetar Högskolan i Borås med frågor kring mensfattigdom och hållbart mensskydd genom det Vinnova-finansierade projektet Spacerpad. Mensfattigdom beräknas drabba en halv till en miljard flickor och kvinnor världen över.

Syftet med Spacerpad är att förse den globala marknaden med ett ekonomiskt överkomligt, återanvändningsbart, hygieniskt, funktionellt, komfortabelt och miljövänligt mensskydd och därmed bidra till jämställdhet och att kvinnors och flickors egenmakt stärks.

Vinnova, som stöttar projektet Spacerpad genom Högskolan i Borås ekonomiskt, har till uppdrag att stärka Sveriges innovationsförmåga för att bidra till hållbar tillväxt. De vill göra det möjligt för organisationer att lösa utmaningar tillsammans genom att öppna upp för innovation som gör skillnad. Verksamheten styrs av regeringens instruktion och utgår från de mål för hållbar utveckling som FN antagit i Agenda 2030.


Elsa och Harry Gabrielssons stiftelse

Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse har till syfte att ge stöd och hjälp till behövande i socialt utsatta grupper och/eller situationer. De har bland annat fokus på att ge stöd till organisationer som hjälper personer som lever i utsatthet och utanförskap. Stiftelsen önskar bidra till förändring och förbättring genom långsiktigt stöd till organisationer.

Elsa och Harry Gabrielssons stiftelse stöttar Erikshjälpens projekt Solrosen som drivs inom Göteborgs Räddningsmission. Solrosens syfte är att erbjuda stöd och förbättra situationen för barn som har en förälder eller annan anhörig som är eller har varit frihetsberövad.


Ingrid & Ivar Franssons stiftelse

Ingrid och Ivar Franssons stiftelse har till ändamål att genom ekonomiskt bidrag främja barns och ungdomars vård, fostran, undervisning och utbildning. Stiftelsen stöttar Erikshjälpens projekt i Bangladesh genom vår partnerorganisation Friendship. Syftet med projektet är att ge barn som bor i klimatutsatta kustområden i Bangladesh och som har en begränsad tillgång till utbildning möjlighet att utveckla sin potential genom just utbildning i såväl akademiska ämnen som medvetenhet om deras rättigheter och skyldigheter.


Nätverk

Erikshjälpen finns även med i nätverk där vi kan påverka och belysa barns rättigheter.