Barns trygghet och skydd

barns trygghet


Barns rätt till trygghet och skydd är ett av Erikshjälpens huvudteman både för det internationella arbetet och arbetet i Sverige. Din gåva kan användas där behovet av skydd och trygghet är som störst.

Att berätta för skolbarn vilka rättigheter de har och vart de kan vända sig om de känner sig hotade eller redan utsatts för våld och övergrepp. Att påverka myndigheter så att lagar och förordningar skrivs på ett sådant sätt att barn får ett faktiskt skydd. Att ta fram modeller för hur människor kan organisera sig för att förhindra att barn hamnar i fara. Att motverka gamla traditioner och invanda mönster som utgör hot mot barnen.

”Alla barn har rätt till skydd mot fysiskt och psykiskt våld, övergrepp och skydd mot barnarbete.” Barnkonventionen, ur artikel 19, 32, 34, 36

Barns rätt till trygghet och skydd kan man arbeta för på en lång rad olika sätt. För faktum är att bristen på skydd är stor, att barnens rättigheter ofta åsidosätts och att väldigt många barn far illa. Det kan vara genom fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp, vanvård, misshandel eller utnyttjande för arbete, trafficking eller prostitution. Andra barn utsätts för gamla, destruktiva sedvänjor som kvinnlig könsstympning och barnäktenskap.

Även i Sverige finns många barn som lever i otrygga miljöer, ibland präglade av vuxnas missbruk och kriminalitet. Ingen får utnyttja barn. Överallt och oavsett insats står Erikshjälpen på barnens sida, skyddar och markerar deras rättigheter.

”Alla barn har rätt till skydd mot fysiskt och psykiskt våld, övergrepp och skydd mot barnarbete.” Barnkonventionen, ur artikel 19, 32, 34, 36