fbpx

EU måste skydda barns rätt till familj

Miljoner barn runt om i världen lever på institutioner, vilket kränker deras rättigheter, begränsar deras möjlighet till utveckling, ökar risken för våld och leder till att barn inte får sina behov tillgodosedda. Coronapandemin har gjort redan sårbara familjer än mer sårbara vilket gör det än viktigare att arbeta för att ge familjer stöd för att undvika att fler barn placeras på institution. Nu måste EU agera för att möta behoven hos dessa familjer och stå upp för barns rätt till familj, det anser Erikshjälpen och 24 andra organisationer.

2021 ska EU offentliggöra en ny strategi för barns rättigheter. Erikshjälpen har nu, tillsammans med 24 andra organisationer, skrivit under en rekommendation om hur EU i sin strategi ska inkludera barns rätt att växa upp i en familj.

Det saknas ett policyramverk där EU tydligt anger att institutionsvård är skadligt för barn

Att barn växer upp på institution, till exempel barnhem, är ett brott mot de mänskliga rättigheter som alla EU-stater har skrivit under, till exempel FN:s konvention om barnets rättigheter samt Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. EU har dessutom, genom politiska initiativ och finansieringsinstrument, åtagit sig att verka för en övergång från institutionell vård till att barn får växa upp i en familj och i samhället. Däremot saknas fortfarande ett övergripande policyramverk där EU tydligt anger att institutionsvård är skadligt för barn samt hur och på vilket sätt man avser verka för koordinering och uppföljning kring dessa frågor.

Den kommande EU-strategin om barns rättigheter ger ett unikt tillfälle att ytterligare integrera barns rättigheter i EU:s interna och externa politik, och mer specifikt att på nytt bekräfta EU:s engagemang för övergången från institutionell till familjebaserad och samhällsbaserad vård av barn. Den ofta osynliga gruppen barn som bor på institutioner eller riskerar att bli institutionaliserade får inte glömmas bort i strategin.