Barnrätt och bistånd

Utifrån FN:s barnkonvention, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och en kristen värdegrund kämpar vi för att barn som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett bättre liv, både nu och i framtiden.

Vår verksamhet riktar sig främst till utsatta barn i utvecklingsländer. Vi har samarbetspartners och ett hundratal projekt igång i 20 länder runt om i världen. Fokus är på barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd.

Förändring och försörjning

En viktig förutsättning för barns utveckling är att man har en dräglig levnadsstandard. Med barnens bästa för ögonen hjälper vi människor att hitta och tillvarata nya möjligheter till försörjning lokalt i närområdet. Vi ger dem också kunskaper och färdigheter för att försörjningen ska vara långsiktigt hållbar även för kommande generationer.

För att åstadkomma verkliga förändringar behöver ofta lagstiftning, sedvänjor eller praxis inom olika områden ändras. Därför behöver vi bearbeta och påverka ett lands politiker, institutioner och myndigheter. För att bilda opinion och driva på förändringen av attityder bygger vi ofta nätverk med intresseorganisationer och samarbetspartners.