fbpx

Rättighetsbaserat arbete – så funkar det!

Att arbeta rättighetsbaserat handlar om att komma åt grundorsaken till ett problem och inte bara bekämpa effekten av problemet. Det handlar om att göra människor delaktiga och aktiva i sin egen förändringsprocess och att utkräva ansvar på de nivåer där ansvaret ligger.

Vi arbetar med barns delaktighet

Barns rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad är en av de grundläggande principerna i barnkonventionen. Ett barn som känner till sina rättigheter blir en starkare rättighetsinnehavare.

När vi i dag arbetar för barns rättigheter genomsyrar barns delaktighet hela vårt arbete. Vi tror på barns inneboende kraft att själva vara med och förändra sin situation. Vi ser gång på gång att barns växtkraft är enorm när de får rätt förutsättningar. Vi ser barn som fattar modiga beslut, som enskilt och tillsammans är med och påverkar sin omgivning.

Vi arbetar genom lokala partnerorganisationer

Internationellt driver Erikshjälpen inga egna projekt utan samarbetar alltid med lokala partners. Lokala samarbetspartners har den stora fördelen att de kan kulturen, kontexten, och ofta redan har en uppbyggd relation och förtroende hos målgruppen i de områden de verkar. De finns kvar på lång sikt och bygger lokal kompetens. Det ökar den långsiktiga hållbarheten för de insatser som utförs. Erikshjälpen har ett 70-tal olika lokala partners som vi tillsammans driver ett 100-tal projekt med.

Vi driver påverkansarbete för barns rättigheter

För oss som barnrättsorganisation med ett rättighetsbaserat arbetssätt är det en självklarhet att konkreta biståndsinsatser alltid knyter an till beslutsfattare, myndigheter och andra skyldighetsbärare. Erikshjälpen vill vara en tydlig röst för barn i utsatta livssituationer och bidra till ökad kunskap om barns levnadsvillkor och rättigheter.

Vi arbetar mot de globala målen

2015 antog FN de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030). Dessa mål beskriver en önskad utveckling i alla länder och omfattar också miljöperspektivet. Målen är formulerade efter temaområden. Det finns inget specifikt mål som behandlar barns rättigheter men barnperspektivet finns med under alla områden. Några mål som Erikshjälpen definierat som extra viktiga i förhållande till vårt fokus är:

Mål 2 Ingen hunger, Mål 3 God hälsa och välbefinnande, Mål 4 God utbildning för alla, Mål 5 Jämställdhet samt Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Vårt mål är att inte finnas kvar

Ett rättighetsbaserat arbete strävar efter långsiktiga och bestående samhällsförändringar där människor blir oberoende. Det är också därför vi efter en period ibland går vidare – för att hjälpa på andra ställen där behoven är som störst. När vårt stöd kan flytta från ett område till en annat, eller till och med från ett land till ett annat, är det ett bevis på att vårt arbete verkligen gjort skillnad.