Barnrätt & bistånd

Utifrån FN:s barnkonvention, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och en kristen värdegrund kämpar vi för att barn som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett bättre liv, både nu och i framtiden.

Vår verksamhet riktar sig främst till barn i utvecklingsländer. Vi har samarbetspartners och ett hundratal projekt igång fem regioner runt om i världen samt i Sverige. Fokus är på barns rätt till utbildning och fritid, hälsa samt trygghet och skydd.

Förändring och försörjning

En viktig förutsättning för barns utveckling är att man har en dräglig levnadsstandard. Med barnens bästa för ögonen hjälper vi människor att hitta och tillvarata nya möjligheter till försörjning lokalt i närområdet. Vi ger dem också kunskaper och färdigheter för att försörjningen ska vara långsiktigt hållbar även för kommande generationer.

För att åstadkomma verkliga förändringar behöver ofta lagstiftning, sedvänjor eller praxis inom olika områden ändras. Därför behöver vi bearbeta och påverka ett lands politiker, institutioner och myndigheter. För att bilda opinion och driva på förändringen av attityder bygger vi ofta nätverk med intresseorganisationer och samarbetspartners.

Rättighetsperspektivet genomsyrar alla Erikshjälpens utvecklingsinsatser. Påverkansarbete och opinionsbildning för barns rättigheter inkluderas i allt arbete. Att stärka kapaciteten hos de organisationer vi samarbetar med är också ett viktigt arbetsområde.
Utifrån ett barnrättsperspektiv fokuserar Erikshjälpen på barns rätt till utbildning, hälsa och trygghet och skydd. Erikshjälpen arbetar även med barn i Sverige och i katastrofsituationer.

Läs om barnens egna berättelser.

 

Utbildning

”Alla barn har rätt till utbildning och grundskolan ska vara gratis.”
Barnkonventionen, ur artikel 28

Erikshjälpen har ett starkt fokus på att så många barn som möjligt ska få chansen att gå i skolan. Barn som får gå i skolan får redskap att själva påverka sitt liv och sin framtid. Utbildning ger kunskap men bygger också självkänsla och framtidstro. Barnkonventionen slår fast att varje barn har rätt till utbildning och därmed möjlighet att utveckla både sin personlighet och sina färdigheter.

Erikshjälpen arbetar på många sätt för att göra detta möjligt. En viktig strategi är att påverka länder och regioner att ta sitt ansvar och erbjuda alla barn samma möjlighet till skolgång. Det ska inte spela någon roll om man är kille eller tjej, var man bor, vilken etnisk tillhörighet man har, om man har någon form av funktionsnedsättning eller vilka ekonomiska förhållanden man lever under. Barn som missat skolstarten ska också få en ny chans till utbildning.

Ibland behöver attityder förändras och föräldrar informeras om varför skolgång är så viktigt för barnen. Erikshjälpen arbetar också konkret med hjälp-till-självhjälp för att familjer ska få en regelbunden inkomst som gör det möjligt att sända barnen till skolan.

På vissa platser kan lärare och skolpersonal behöva vidareutbildas för att bättre kunna möta barnens behov. På andra håll bidrar vi med förbättrad infrastruktur för att göra undervisning möjlig. Vi driver inte egna skolor men stödjer och stärker lokala strukturer.

I Mali missar många barn sin skolstart – inte sällan på grund av fattigdom. Genom Erikshjälpens insatser hjälps dessa barn in i en ettårig intensivskola som gör det möjligt för dem att sedan slussas in i den ordinarie skolan.

 

Hälsa

”Alla barn har rätt till trygghet, att vara så friska som möjligt och att leva och utvecklas.”
Barnkonventionen, ur artikel 6, 24, 26

Varje år dör många barn av sjukdomar som egentligen är både lätta och billiga att förebygga. Detta trots att varje barn, enligt barnkonventionen, har rätt till sjukvård och bästa möjliga hälsa. Alla länder har inte samma resurser att lägga på sjukvård men de resurser som finns ska användas rätt.

Erikshjälpen arbetar för att förbättra de system som finns för bland annat sjukvård, mödravård och uppföljning av undernäring. Hjälp ges också till lokalsamhällen att gå samman och påverka myndigheter att ta sitt ansvar.

Att förebygga sjukdom är effektivt och innebär besparingar i både lidande och pengar. Men ett förebyggande arbete kräver långsiktighet. Genom undervisning om rent vatten, god hygien, näringslära och vaccin kan liv räddas och livskvaliteten hos många familjer förbättras. Kunskap om hur man skyddar sig mot olika sjukdomar och vad man kan göra för att minska riskerna för exempelvis malaria eller diarré kan vara livsavgörande, även om det handlar om enkla insatser som att använda myggnät eller tvätta händerna. Tillgången till rent vatten och latriner är också central.

Genom Human Bridge gör Erikshjälpen konkreta insatser för att förbättra tillgången till sjukvårdsutrustning och genom Skandinaviska Läkarbanken sänds svenska läkare regelbundet på uppdrag för att förstärka lokala sjukvårdsinrättningar.

 

Trygghet och skydd

”Alla barn har rätt till skydd mot fysiskt och psykiskt våld, övergrepp och skydd mot barnarbete.” Barnkonventionen, ur artikel 19, 32, 34, 36

Ingen får utnyttja barn Barns rätt till trygghet och skydd är ett av Erikshjälpens huvudteman både för det internationella arbetet och arbetet i Sverige.

Att berätta för skolbarn vilka rättigheter de har och vart de kan vända sig om de känner sig hotade eller redan utsatts för våld och övergrepp. Att påverka myndigheter så att lagar och förordningar skrivs på ett sådant sätt att barn får ett faktiskt skydd. Att ta fram modeller för hur människor kan organisera sig för att förhindra att barn hamnar i fara. Att motverka gamla traditioner och invanda mönster som utgör hot mot barnen.

Barns rätt till trygghet och skydd kan man arbeta för på en lång rad olika sätt. För faktum är att bristen på skydd är stor, att barnens rättigheter ofta åsidosätts och att väldigt många barn far illa. Det kan vara genom fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp, vanvård, misshandel eller utnyttjande för arbete, trafficking eller prostitution. Andra barn utsätts för gamla, destruktiva sedvänjor som kvinnlig könsstympning och barnäktenskap.

Även i Sverige finns många barn som lever i otrygga miljöer, ibland präglade av vuxnas missbruk och kriminalitet. Ingen får utnyttja barn. Överallt och oavsett insats står Erikshjälpen på barnens sida, skyddar och markerar deras rättigheter.