fbpx

Ge utbildning och framtidstro till 50 barn

En pojke ska bli boskapsskötare och en flicka ska bli boskapsskötarens fru. I ett samhälle där inget är värt mer än den boskap du äger finns varken plats för utbildning eller drömmar om en annan framtid. För 50 000 kronor per år kan ditt företag vara med och skapa hållbar förändring för 50 barn och unga just här, i Turkana i norra Kenya.

Vårt mål

Med grund i vår långa erfarenhet från arbete i liknande miljöer, genomför vi nu ett projekt med huvudmålet att förbättra livschanser för 1000 barn och ungdomar i åldrarna 10-24 år i regionen.

För att uppnå detta mål fokuserar projektet framför allt på:

  1. Negativa traditioner och kultur som begränsar barns och framförallt flickors möjlighet till utbildning.
    Enligt vår förstudie går bara 38% av barnen i distriktet regelbundet till skolan. Genom projektet arbetar vi tillsammans med befolkningen i området för att öka kunskapen och förståelsen kring barns rätt till utbildning och dess betydelse för utveckling av individer och samhällen. Samtidigt handlar projektet om att öka lärares och skolors kapacitet att ge elever en god utbildning och därmed skapa förutsättningar för ungdomar att i framtiden få ett arbete.
  2. Flickors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).
    Negativa och skadliga traditioner såsom barngifte och mycket tidiga graviditeter påverkar flickors möjlighet till utbildning men innebär samtidigt enorma risker kopplat till förlossningar, sexuellt överförbara sjukdomar, HIV och våld i nära relationer. Flickors rätt till utbildning och stöd kopplat till SRHR är en viktig grundkomponent i projektet och innebär att ungdomar (både pojkar och flickor) får tillgång till anpassad vägledning och stöd. Projektet omfattar kapacitetsstöd till befintliga strukturer och vid behov även uppbyggnad av strukturer för SRHR stöd/vägledning.

Att ge förbättrade livschanser till 50 barn och unga i Turkana, Kenya kostar 50 000 SEK per år

Finansiering

För 50 000 kronor per år kan 50 barn och unga:

  • ny- eller återinskrivas i skolan
  • förbättra sin skriv-, läs- och talförmåga och öka sin anställbarhet
  • få ökad kunskap kring och ökade möjligheter att nyttja SRHR-tjänster med hjälp av ett ungdomsvänligt hälsovårdssystem

Projektet har en årlig budget på 1,1 miljoner kronor med målet att totalt omfatta 1000 barn och unga.

Bakgrund

Turkana är ett stort och mycket torrt distrikt, där barn och familjer lever i stor utsatthet och under mycket enkla levnadsförhållanden. En majoritet av befolkningen är nomader och livnär sig på boskapsskötsel. Som traditionen och kulturen bjuder innebär det att de följer sin boskap, vandrar vidare när vatten och bete tagit slut och slår sig ner där de finner det härnäst.

Den rörliga livsstilen är i sig svår att förena med en kontinuerlig skolgång för barnen i området. Samtidigt är den allmänna attityden till utbildning negativ, eftersom utbildning i sig anses utgöra ett hot mot den traditionella livsstilen. Utbildningsnivån är därför mycket låg: bara 14,5 procent av den vuxna befolkningen har gått ut grundskolan och bara 22 procent är läskunniga. Inte heller den unga generationens utbildning prioriteras och allra värst drabbade är flickorna – Turkana är det län med lägst antal flickor i grundskola och gymnasium i hela Kenya. En tredjedel av flickorna gifts bort innan de fyller 18 år och var femte flicka har redan blivit mamma när hon är mellan 15 och 19 år.

Relation till de globala målen

Projektet bidrar till Mål 4 God utbildning för alla, framför allt genom delmål 4:1 (Avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet), 4:4 (Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet) och 4:5 (Utrota diskriminering i utbildning). Projektet bidrar även till Mål 5 Jämställdhet, framför allt genom delmål 5:1 (Utrota diskriminering av kvinnor och flickor), 5:3 (Avskaffa tvångsäktenskap och könsstympning) och 5:6 (Allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter).

Vill ditt företag stötta projektet?

Kontakta Samuel Åhl för mer information och vidare samtal om hur vårt samarbete skulle kunna se ut.