Vad krävs för att förbättra stödet till barn med en frihetsberövad förälder?

ALMEDALEN. Stödet till barn med en frihetsberövad förälder är dokumenterat bristfälligt. Enligt Socialstyrelsen saknar 79 procent av kommunerna specifika stödinsatser. Vad krävs för att stärka stödet och ge idéburen sektor bättre förutsättningar för att utveckla insatserna tillsammans med kommunerna?

160 000 barn om året har en förälder som döms för brott. Barn med föräldrar i fängelse, häkte eller frivård har rätt till stöd men faller ofta mellan stolarna. Barn med en frihetsberövad förälder/familjemedlem löper större risk än andra barn att utveckla psykisk ohälsa och egen kriminalitet om de inte får hjälp i tid. Kommunerna saknar i hög grad både stödinsatser och förebyggande verksamhet. På de orter där det finns stöd, utförs insatserna nästan uteslutande av idéburen sektor. 2020 blir barnkonventionen svensk lag och barns rättigheter stärks. Europarådet har tagit fram rekommendationer som tydliggör EU-medlemsstaternas ansvar och vilket stöd som ska ges. I dag saknas nationella riktlinjer och en nationell handlingsplan för hur stödet ska förbättras och säkerställa att barnens rättigheter tillgodoses.

Medverkande:

  • Madelein Kattel, Verksamhetschef Sverige, Bufff
  • Line Fuchs, Verksamhetsledare, Solrosen/Räddningsmissionen
  • Ted Bergdahl, Infab, (moderator)