Barn i världen

Fokus på tre områden

Rättighetsperspektivet genomsyrar alla Erikshjälpens utvecklingsinsatser. Påverkansarbete och opinionsbildning för barns rättigheter inkluderas i allt arbete. Att stärka kapaciteten hos de organisationer vi samarbetar med är också ett viktigt arbetsområde.
Utifrån ett barnrättsperspektiv fokuserar Erikshjälpen på barns rätt till utbildning, hälsa och trygghet och skydd.

Lokala samarbeten ger trygghet och insikt

Vi arbetar i de allra flesta fall med lokala organisationer, och har sällan egen personal på plats i projekten. Våra samarbetspartners har sin styrka i direkta utvecklingsinsatser och närheten till människorna som finns i projekten. Det är en trygghet både för oss och för dem att arbeta med en organisation som känner till kultur och lokala förutsättningar.

Där vi behövs mest

I första hand väljer vi att arbeta i länder och regioner där behovet är störst och närvaron av andra biståndsaktörer är begränsad.

Child Protection Policy

I arbetet med att förverkliga barns rättigheter runt om i värl­den har Erikshjälpen en förpliktelse att verka för att skydda barn och förebygga övergrepp. Erikshjälpens styrelse antog i februari 2012 ”Child Protection Policy” »