Ursäkta röran - Vi bygger om!

Erikshjalpen.se håller på att få sig en grundlig renovering. Under ett par dagar kommer webbplatsen att blanda nya och gamla sidor. Tack för ert överseende!

Juridisk prövning av upphovsrättsintrång


11 December 2012 Kl.10:00

I mitten av oktober 2012 kom ett brev till redaktionen för Erikshjälpens tidning innehållande ett exemplar av Carl P Herslows bok OM ISLAM – TILL ALL VÄRLDENS 9-ÅRINGAR. I boken har Herslow utan tillstånd i sin helhet återgett en artikel om kvinnlig könsstympning som tidigare publicerats i Erikshjälpens tidning. I ett medföljande brev medger Carl P Herslow att han använt material som Erikshjälpen äger rättigheterna till och uppmanar Erikshjälpen att presentera eventuella ekonomiska anspråk.

 

Erikshjälpen äger upphovsrätten till den aktuella artikeln och betraktar användandet av artikeln i Herslows bok som ett lagstridigt upphovsrättsintrång. I ett svar till Herslow den 14 november begärde Erikshjälpen att den redan tryckta upplagan av boken dras tillbaka och att den aktuella texten tas bort från eventuella nya utgåvor. 

 

Den 16 november svarar  Carl P Herslow med en kortfattad skrivelse där han ifrågasätter Erikshjälpens motiv och begär att Erikshjälpen ska utveckla grunderna för sin talan i relation till boken. Samtidigt förklarar Herslow bl.a. i en intervju för SVT:s Smålandsnytt att ett återtagande av boken är uteslutet. I andra intervjuer framkommer att Carl P Herslow ansett det vara bortkastad tid att fråga om tillstånd att använda texten innan boken gick i tryck.

 

Den 10 december skickade Erikshjälpen ytterligare ett svar till Carl P Herslow med en beskrivning av organisationens syn på den aktuella upphovsrättsfrågan. I svaret framhålls följande:

 

Erikshjälpen anser att Carl P Herslow har gjort sig skyldig till ett medvetet och olagligt upphovsrättsintrång.

 

I intervjuer och skrivelser har Herslow gett uttryck för att vi skulle verka för samma mål när det gäller kampen mot könsstympning och att vår upphovsrättsliga talan på något sätt skulle vara ämnad att motverka detta arbete. Erikshjälpen saknar förståelse för denna argumentation och konstaterar att våra målsättningar och värderingar inte är förenliga med, och på många sätt är direkt motsatta, de värderingar som Carl P Herslow ger uttryck för i sin bok.

 

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som arbetar med rättighets- och utvecklingsfrågor i 25 länder inklusive Sverige. Utifrån en kristen värdegrund och FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) verkar vi för att alla barn, oavsett bakgrund eller övertygelser, ska få sina rättigheter tillgodosedda. En framgångsrik kamp för barns rättigheter kan bara föras genom respektfull dialog och långsiktiga utvecklingsinsatser som görs utifrån övertygelsen om alla människors lika värde. Den retorik och den människosyn som Herslow ger uttryck för i sin bok står i direkt strid med Erikshjälpens värderingar. Vår bedömning är att hans analys och sätt att argumentera enbart tjänar till att skapa motsättningar och misstro som i sin tur försvårar arbetet för barnens rättigheter.

 

Grunden för Erikshjälpens krav är det upphovsrättsintrång som Herslow medvetet har gjort sig skyldig till. Eftersom Carl P Herslow så tydligt har deklarerat att ett återtagande av boken enligt våra önskemål inte är aktuellt bedömer vi att fortsatt korrespondens eller samtal i frågan inte kommer att leda oss närmare en lösning. Erikshjälpen är inte intresserat av en fortsatt debatt som riskerar att handla om allt annat än den aktuella rättsfrågan. Vi vill få den aktuella upphovsrättsfrågan juridiskt prövad och har därför fattat beslutet att göra en polisanmälan i saken.

 

Sammanfattningsvis vidhåller Erikshjälpen sitt krav på att boken ska dras tillbaka och att det verk som Erikshjälpen äger rättigheterna till ska tas bort från eventuella nya upplagor. Erikshjälpen är inte intresserade av ekonomisk ersättning eftersom detta skulle kunna uppfattas som ett medgivande att använda texten. Vi överlämnar nu saken till polis och åklagare för avgörande om upphovsrättbrott föreligger. Erikshjälpen avvaktar de rättsliga instansernas bedömning och har inte för avsikt att göra några ytterligare uttalanden i saken innan vi vet om en rättslig prövning kommer till stånd.                  

 

Erikshjälpen genom

 

Mattias Ingeson

Administrativ chef

Biträdande generalsekreterare

 

Telefon: 0383-467 466

E-post: mattias.ingeson@erikshjalpen.se