Verksamhetsidé

Värdegrund för biståndsverksamhet

Vi bygger vår verksamhet på FN:s barnkonvention, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och en kristen värdegrund. Dessa slår fast alla individers lika och unika värde, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, livsåskådning och religion.

Erikshjälpen Second Hand

Tanken och idén med Erikshjälpen Second Hand är att sälja skänkta, begagnade varor och låta de medel som genereras vara med och bekosta Erikshjälpens sociala och humanitära insatser.
Dessutom är syftet med butikerna att erbjuda människor som lever i olika former av utsatthet en gemenskap, arbetsträning och praktik för att hitta vägar till personlig utveckling. Att genom återanvändning av varor bidra till en miljömässigt hållbar utveckling är också ett av målen.

Ändamål

Enligt Erikshjälpens stadgar från 1967 ska Erikshjälpen bedriva kristen och social humanitär verksamhet i Sverige och andra länder, i första hand bland barn och ungdom.

Vi arbetar med försörjning

En viktig förutsättning för barns utveckling är att man har en dräglig levnadsstandard. Med barnens bästa för ögonen hjälper vi människor att hitta och tillvarata nya möjligheter till försörjning lokalt i närområdet. Vi ger dem också kunskaper och färdigheter för att försörjningen ska vara långsiktigt hållbar även för kommande generationer.

Vi påverkar och förändrar på nationell nivå

För att åstadkomma verkliga förändringar behöver ofta lagstiftning, sedvänjor eller praxis inom olika områden ändras. Därför behöver vi bearbeta och påverka ett lands politiker, institutioner och myndigheter. För att bilda opinion och driva på förändringen av attityder bygger vi ofta nätverk med intresseorganisationer och samarbetspartners.